Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Bases màximes d'inversions deduïbles

Normativa:Art. 68.1 1 i 4t d) Llei IRPF, redacció a 31-12-2012

 • Per a inversions en adquisició, rehabilitació, construcció o ampliació de la vivenda habitual:9.040 euros anuals.

  Este límit serà únic per al conjunt dels conceptes d'inversió ressenyats i s'aplicarà en idèntica quantia en tributació conjunta.

  En cas d'extinció d'un condomini sobre la vivenda habitual a partir de l'1 de gener de 2013, si una de les parts obté el 100 per 100 de l'habitatge, tindrà dret a aplicar-se el 100 per 100 de la deducció per adquisició de vivenda habitual, fins a un total de 9.040 euros de base, sempre que s'haguera aplicat en un exercici anterior a 2013 l'esmentada deducció en el percentatge corresponent a la seua participació en el condomini.

  En este cas, l'aplicació de la deducció per la part adquirida fins a completar el 100 per 100 del ple domini de l'immoble tindrà com a límit l'import que hauria tingut de dret a deduir-se des de la data d'extinció del condomini el comuner que deixa de ser titular de l'immoble si l'esmentada extinció no haguera tingut lloc.La deducció estarà condicionada també que al comuner que deixa de ser propietari no se li haguera esgotat a la data d'extinció del condomini la possibilitat de continuar practicant la deducció per adquisició de vivenda habitual.Vegeu sobre això la Resolució del TEAC d'1 d'octubre de 2020 en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri.

 • Per quantitats destinades a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de la vivenda habitual del contribuent per raó de discapacitat:12.080 euros anuals.

  Este límit s'aplicarà en idèntica quantia en tributació conjunta.

  En ambdós casos, l'eventual excés de les quantitats invertides sobre els esmentats imports no pot traslladar-se a exercicis futurs.

  Important:este últim límit és independent del límit de 9.040 euros establit per als restants conceptes deduïbles per inversió en vivenda habitual.En conseqüència, si es presentara el dret a deducció per quantitats destinades a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de la vivenda habitual del contribuent per raons de discapacitat amb el dret a deducció per inversió en vivenda habitual, les quantitats invertides en adquisició donarien dret a deducció fins a la quantia màxima de 9.040 euros i les empleades en obres i instal·lacions d'adequació donarien dret, al seu torn, a deducció fins a la quantia màxima de 12.080 euros.