Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Règim transitori

Normativa:Disposició transitòria dihuitena Llei IRPF;Disposició transitòria dotzena Reglament

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la que s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica (BOE del dia 28) va suprimir, amb efectes des d'1 de gener de 2013, la deducció per inversió en vivenda habitual.

No obstant això, per als contribuents que venien deduint-se per vivenda habitual anteriorment a 1 de gener de 2013 (excepte per aportacions a comptes vivenda), l'esmentada Llei 16/2012 va introduir un règim transitori que els permet continuar divertint-se de la deducció en els mateixos termes i amb les mateixes condicions existents a 31 de desembre de 2012.

A qui s'aplica el règim transitori?

Només tindran dret a aplicar la deducció per inversió en vivenda habitual per les quantitats satisfetes en el període que es tracte els següents contribuents:

  1. Els contribuents que hagueren adquirit el seu habitatge habitual o satisfet quantitats per a la construcció de la mateixa anteriorment a 1 de gener de 2013.
  2. Els contribuents que hagueren satisfet quantitats anteriorment a 1 de gener de 2013 per obres de rehabilitació o ampliació de la vivenda habitual, sempre que les esmentades obres estiguen acabades abans d'1 de gener de 2017.
  3. Els contribuents que hagueren satisfet quantitats per a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de la vivenda habitual de les persones amb discapacitat anteriorment a 1 de gener de 2013, sempre que les esmentades obres o instal·lacions estiguen concloses abans d'1 de gener de 2017.

En tot cas, per a poder aplicar el règim transitori de deducció s'exigix que els contribuents hagen practicat la deducció per l'esmentat habitatge el 2012 o en anys anteriors, tret que no l'hagen pogut practicar encara perquè l'import invertit en la mateixa no haja superat les quantitats invertides en habitatges anteriors, en la mesura que hagueren sigut objecte de deducció i, en el seu cas, l'import de guanys patrimonials exempts per reinversió.

Recorde: a diferència del que succeïx en els casos d'adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de vivenda habitual van quedar fora dels beneficis que atorga el règim transitori els contribuents que, anteriorment a 1 de gener de 2013, hagueren depositat quantitats en comptes vivenda destinats a la primera adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual.

Com s'aplica la deducció en el règim transitori

La disposició transitòria dihuitena de la Llei de IRPF en manté, per als contribuents que tinguen dret al règim transitori, l'aplicació de la regulació continguda als articles 67.1, 68.1, 70.1, 77.1, i 78 de la Llei del IRPF a la seua redacció en vigor a 31 de desembre de 2012, sense perjudici dels percentatges de deducció que conforme al disposat en la Llei 22/2009 hagen sigut aprovats per la Comunitat Autònoma.

Així mateix, la nova disposició transitòria dotzena del Reglament del IRPF preveu per als contribuents que tinguen dret al règim transitori de la deducció per inversió en vivenda habitual l'aplicació del disposat al seu capítol I del Títol IV, a la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.

Obligació de presentar declaració

Els contribuents que desitgen exercir el dret a la deducció per inversió en vivenda habitual del règim transitori estaran obligats, en tot cas, a presentar declaració pel IRPF