Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Exemple: Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla

El senyor M.V.C., solter i sense fills, va traslladar la seua residència de Cádiz a Ceuta el 20 d'agost de 2018, residint en esta ciutat des d'esta data. Durant l'exercici 2020 ha obtingut les següents rendes:

 • Rendiment net reduït del treball: 31.000
 • Rendiment net reduït de capital mobiliari: 500
 • Rendiment net reduït de capital immobiliari: 3.200
 • Guany patrimonial reduït imputable a 2020: 20.000

Els rendiments nets del treball procedixen de la seua relació laboral amb una empresa situada a Ceuta. Els rendiments del capital mobiliari corresponen a interessos de comptes d'entitats financeres situades a Ceuta. Per part seua, els rendiments de capital immobiliari corresponen a un pis de la seua propietat situat a Cádiz i que va estar llogat des de l'1 de gener de 2020 a 30 de setembre d'este any. El dia 1 d'octubre de 2020 va procedir a la venda d'este pis obtenint com a conseqüència de la transmissió un guany patrimonial reduït de 20.000 euros.

Determinar l'import de la deducció per les rendes obtingudes a Ceuta en l'exercici 2020.

Solució:

Nota prèvia : a l'haver residit a Ceuta durant un termini inferior a tres anys, la deducció per rendes obtingudes a Ceuta únicament podrà aplicar-se sobre les quotes íntegres, estatal i autonòmica, que proporcionalment corresponguen a les rendes obtingudes a Ceuta (rendiments nets del treball i rendiments nets del capital mobiliari).

Base imposable general i base liquidable general (31.000 + 3.200) = 34.200

Base imposable de l'estalvi i base liquidable de l'estalvi (20.000 + 500) = 20.500

Mínim personal i familiar = 5.550

1. Quota íntegra corresponent a la base liquidable general

 1. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general (34.200,00)

  Escala general

  Fins 20.200,00: 2.112,75

  Reste 14.000,00 al 15 %: 2.100

  Quota 1 (2.112,75 + 2.100) = 4.212,75

  Escala autonòmica

  Fins 20.200,00: 2.112,75

  Reste 14.000,00 al 15 %: 2.100

  Quota 2 (2.112,75 + 2.100) = 4.212,75

 2. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar

  Escala general 5.550 al 9,50 %: 527,25

  Quota 3 =  527,25

  Escala autonòmica 5.550 al 9,50 %: 527,25

  Quota 4 =  527,25

 3. Determinació de la quota íntegra general, estatal i autonòmica

  Quota íntegra general estatal (Quota 1 - Quota 3): 4.212,75 – 527,25 =  3.685,50

  Quota íntegra general autonòmica (Quota 2 - Quota 4): 4.212,75 – 527,25 =  3.685,50

2. Quota corresponent a la base liquidable de l'estalvi (20.500,00)

 • Gravamen estatal

  Fins 6.000,00: 570

  Reste 14.500,00 al 10,50 %: 1.522,50

  Quota gravamen estatal (570 + 1.522,50) = 2.092,50

 • Gravamen autonòmic

  Fins 6.000: 570

  Reste 14.500,00 al 10,50 %: 1.522,50

  Quota gravamen autonòmic (570 + 1.522,50) = 2.092,50

 • Determinació de les quotes íntegres

  Part estatal (3.685,50 + 2.092,50) =  5.778

  Part autonòmica (3.685,50 + 2.092,50) = 5.778

3. Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla

Per al seu càlcul han de seguir-se els següents passos:

 • Càlcul de la deducció corresponent a les rendes obtingudes a Ceuta:  

  [60% x Quota íntegra general / Base liquidable general x Base liquidable general obtinguda a Ceuta] 

  60% [(3.685,50 + 3.685,50) ÷ 34.200 x 31.000] = 4.008,78

 • Càlcul de la deducció corresponent a les rendes obtingudes a Ceuta incloses en la base liquidable de l'estalvi:

  [60% x Quota  íntegra de l'estalvi / Base liquidable de l'estalvi  x Base liquidable de l'estalvi obtinguda a Ceuta]

  60% [(2.092,50 + 2.092,50) ÷ 20.500 x 500] = 61,24

 • Total import de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta (4.008,78 + 61,24) = 4.070,02 euros

 • Este import  ha de distribuir-se al 50 per 100 en la part estatal i la part autonòmica, d'acord amb el que establixen els articles 67 i 77 de la Llei de l'IRPF

  Part estatal: 2.035,01

  Part autonòmica: 2.035,01

4. Quota líquida

 • Part estatal (5.778 – 2.035,01) =  3.742,99

 • Part autonòmica ((5.778 – 2.035,01) = 4.107,68