Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Modalitats

L'aplicació de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla presenta diferents modalitats en funció de que el contribuent residisca o no a Ceuta o Melilla i, tractant-se de contribuents residents en estes ciutats, en funció de que el període de residència siga inferior o igual o superior a 3 anys. En conseqüència, la deducció presenta les següents modalitats:

 1. Contribuents residents a Ceuta o Melilla durant un termini inferior a tres anys

  En eixe supòsit, la deducció consistix el 60 per 100 de la part de la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica que proporcionalment corresponga a les rendes computades per a la determinació de les bases liquidables que hagueren sigut obtingudes a Ceuta o Melilla.

 2. Contribuents residents a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a tres anys

  Els contribuents que hagen residit a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a tres anys, durant els períodes impositius iniciats amb posterioritat al final d'aquell termini, podran aplicar la mateixa deducció també per les rendes obtingudes fora d'estes ciutats.

  Per fer-ho, cal que es complisca el següent requisit: que, com a mínim, la tercera part del patrimoni net del contribuent, determinat conforme a la normativa de l'impost sobre el patrimoni, estiga situat a Ceuta o Melilla.

  La quantia màxima de les rendes, obtingudes fora d'estes ciutats, que poden gaudir de la deducció serà l'import net dels rendiments i guanys i pèrdues patrimonials obtinguts en estes ciutats.

 3. Contribuents no residents a Ceuta o Melilla

  Els contribuents no residents a Ceuta o Melilla podran deduir el 60 per 100 de la part de la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica que proporcionalment corresponga a les rendes computades per a la determinació de les bases liquidables positives que hagueren sigut obtingudes a Ceuta o Melilla.

Important: en cap cas es pot aplicar la deducció, en esta modalitat, sobre les següents rendes:

 • Les procedents d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, excepte quan la totalitat dels seus actius estiga invertida a Ceuta o Melilla.
 • Els rendiments del treball.
 • Els guanys patrimonials que procedisquen de béns mobles situats a Ceuta o Melilla.
 • Els rendiments procedents de depòsits o comptes en qualsevol classe d'institucions financeres situades a Ceuta o Melilla.