Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Modalitats

L'aplicació de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla presenta diferents modalitats en funció que el contribuent residisca o no a Ceuta o Melilla i, tractant-se de contribuents residents en les esmentades ciutats, en funció que el període de residència siga inferior o igual o superior a 3 anys.En conseqüència, la deducció presenta les següents modalitats:

 1. Contribuents residents en Ceuta o Melilla durant un termini inferior a tres anys

  En este supòsit, la deducció consistix en el 60 per 100 de la part de la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica que proporcionalment corresponga a les rendes computades per a la determinació de les bases liquidables que hagueren sigut obtingudes a Ceuta o Melilla.

 2. Contribuents residents en Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a tres anys

  Els contribuents que hagen residit a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a tres anys, en els períodes impositius iniciats posteriorment al final d'eixe termini, podran aplicar la mateixa deducció també per les rendes obtingudes fora de les esmentades ciutats.

  Per a això, és precís que es complisca el següent requisit: que, almenys, la tercera part del patrimoni net del contribuent, determinat conforme a la normativa de l'Impost sobre el Patrimoni, estiga situat a Ceuta o Melilla.

  La quantia màxima de les rendes, obtingudes fora de les esmentades ciutats, que poden gaudir de la deducció serà el import net dels rendiments i guanys i pèrdues patrimonials obtinguts a les esmentades ciutats.

 3. Contribuents no residents a Ceuta o Melilla

  Els contribuents no residents a Ceuta o Melilla podran deduir el 60 per 100 de la part de la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica que proporcionalment corresponga a les rendes computades per a la determinació de les bases liquidables positives que hagueren sigut obtingudes a Ceuta o Melilla.

Important:en cap cas no es pot aplicar la deducció, en esta modalitat, sobre les següents rendes:

 • Les procedents d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, tret de quan la totalitat dels seus actius estiga invertida en Ceuta o Melilla.
 • Els rendiments del treball.
 • Els guanys patrimonials que procedisquen de béns mobles situats a Ceuta o Melilla.
 • Els rendiments procedents de depòsits o comptes en tota classe d'institucions financeres situades a Ceuta o Melilla.