Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Rendes que es consideren obtingudes a Ceuta o Melilla

Es consideren obtingudes a Ceuta o Melilla, a estos efectes, les rendes següents

 • Els rendiments del treball, quan deriven de treballs de qualsevol classe realitzats en estos territoris i, en particular, les prestacions per desocupació i les regulades en l'article 17.2.a) de la Llei de l'IRPF (pensions i havers passius, prestacions percebudes pels beneficiaris de mutualitats, plans de pensions, contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social que originen rendiments del treball d'acord amb el que disposa el citat article, plans de previsió assegurats i les prestacions percebudes pels beneficiaris de plans de previsió social empresarial i de les assegurances de dependència).
 • Els rendiments que procedisquen de la titularitat de béns immobles situats a Ceuta o Melilla o de drets reals que recaiguen sobre els mateixos.
 • Els rendiments que procedisquen de l'exercici d'activitats econòmiques efectivament realitzades a Ceuta o Melilla. A estos efectes, tenen la consideració d'activitats econòmiques efectivament realitzades a Ceuta o Melilla aquelles que tanquen en estos territoris un cicle mercantil que determine resultats econòmics o suposeu la prestació d'un servici professional en estos territoris.

  S'estima que no concorren aquelles circumstàncies quan es tracti d'operacions aïllades d'extracció, fabricació, compra, transporte, entrada i eixida de gèneres o efectes i, en general, quan les operacions no determinen per si soles rendes.

  Quan es tracti d'activitats pesqueres i marítimes, seran aplicables les regles establides en l'article 33.4 i 5 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats (BOE del 28).

 • Els guanys patrimonials que procedisquen de béns immobles radicats a Ceuta o Melilla o de béns mobles situats en estos territoris.
 • Els rendiments del capital mobiliari procedents d'obligacions o préstecs, quan els capitals es troben invertits en estos territoris i allí es generen les rendes corresponents.
 • Els rendiments del capital mobiliari procedents de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines, quan l'objecte de l'arrendament estiga situat a Ceuta o Melilla i s'utilitze efectivament en estos territoris.
 • Les rendes procedents de societats que operen efectiva i materialment a Ceuta o Melilla que corresponguen a rendes a les que resulte d'aplicació la bonificació establida en l'article 33 de la Llei de l'impost sobre Societats, en els supòsits següents:
  1. Quan tinguen el seu domicili i objecte social exclusiu en estos territoris.
  2. Els rendiments procedents de depòsits o compte s en qualsevol classe d'institucions financeres situades a Ceuta o Melilla.
  3. Quan operen efectiva i materialment a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a tres anys i obtinguen rendes fora d'estes ciutats, sempre que respecte d'estes rendes tinguen dret a l'aplicació de la bonificació prevista en l'apartat 6 de l'article 33 de la Llei de l'impost sobre Societats. A estos efectes hauran d'identificar-se les reserves procedents de rendes a les que hagueren resultat d'aplicació la bonificació establida en l'article 33 de la Llei de l'impost sobre Societats.

   Per a identificar les reserves procedents d'estes rendes les entitats que obtinguen rendes amb dret a l'aplicació de la bonificació prevista en l'article 33.6 de la Llei de l'impost sobre Societats hauran d'incloure en la memòria dels comptes anuals la informació que determina l'article 58.2 del Reglament de l'IRPF

   Precisió: l'article 33 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats establix per als contribuents del citat impost una bonificació del 50 per 100 en la part de quota íntegra que corresponga a les rendes obtingudes a Ceuta o Melilla per entitats que operen efectiva i materialment en estos territoris.

   L'apartat 6 del citat article 33 de la LIS determina que les entitats que operen efectiva i materialment a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a 3 anys, podran aplicar la bonificació prevista en este article 33 per les rendes obtingudes fora d'estes ciutats durant els períodes impositius que finalitzen una vegada transcorregut el citat termini quan, com a mínim, la mitat dels seus actius estiguen situats en aquelles. No obstant això, queden exceptuades del que es preveu en este apartat les rendes que procedisquen de l'arrendament de béns immobles situats fora d'estos territoris. L'import màxim de rendes amb dret a bonificació serà el de les rendes obtingudes a Ceuta o Melilla.