Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

2.Activitats prioritàries de mecenatge el 2020

Normativa:  Disposició addicional segunda.Uno del Reial Decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel que s'adopten determinades mesurades en matèria tributària i cadastral (BOE del 29);Disposició addicional setanta-unena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).

L'article 5 del Reial Decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesurades en matèria tributària, cadastral i de seguretat social (BOE del 28) establix que durant l'any 2020 es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les enumerades en la disposició addicional setanta-unena de la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.

Per això i, d'acord amb esta previsió legal, les activitats prioritàries de mecenatge a l'exercici 2020 són les següents:

 1. Les dutes a terme per l'Institut Cervantes per a la promoció i difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans.
 2. Les dutes a terme per la Fundació Esport Jove en col·laboració amb el Consell Superior d'Esports en el marc del projecte “Espanya Compite:en l'Empresa com en l'Esport” amb la finalitat de contribuir a l'impuls i projecció de les PYMES espanyoles en l'àmbit intern i internacional, la potenciació de l'esport i la promoció de l'empresari com a motor de creixement associat als valors de l'esport.Els donatius, donacions i aportacions a les activitats assenyalades en este en este apartat tindran el límit de 50.000 euros anuals per a cada aportante.
 3. Les dutes a terme per la Biblioteca Nacional d'Espanya en compliment de les finalitats i funcions de caràcter cultural i d'investigació científica establides per la Llei 1/2015, de 24 de març, reguladora de la Biblioteca Nacional d'Espanya i pel Reial Decret 640/2016, de 9 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de la Biblioteca Nacional d'Espanya.
 4. Les activitats de foment, promoció i difusió de les arts escèniques i musicals dutes a terme per les Administracions Públiques o amb el suport d'estes.
 5. Les dutes a terme pel Museu Nacional del Prat per a la consecució de les seues finalitats establides en la Llei 46/2003, de 25 de novembre, reguladora del Museu Nacional del Prat i al Reial Decret 433/2004, de 12 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del Museu Nacional del Prat.
 6. La conservació, restauració o rehabilitació dels béns del Patrimoni Històric Espanyol que es relacionen a l'annex XIII de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 7. Els projectes i actuacions de les Administracions Públiques dedicades a la promoció de la Societat de la Informació i, en particular, aquells que tinguen per objecte la prestació dels servicis públics per mitjà dels servicis informàtics i telemàtics a través d'Internet.
 8. Els programes de formació i promoció del voluntariat que hagen sigut objecte de subvenció per part de les Administracions Públiques.
 9. Els programes dirigits a l'erradicació de la violència de gènere que hagen sigut objecte de subvenció per part de les Administracions Públiques o es realitzen en col·laboració amb estes.
 10. La investigació, desenvolupament i innovació en les infraestructures que formen informe del Mapa nacional d'Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) aprovat el 7 d'octubre de 2014 pel Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació i que, a este efecte, es relacionen a l'annex XIV de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 11. La investigació, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de la societat identificats en l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació per al període 2013-2020 i finançats o realitzats per les entitats que, a estos efectes, es reconeguen pel Ministeri d'Hisenda, a proposta del Ministeri d'Economia i Empresa.

  Vegeu-se el Reial Decret 355/2018, de 6 de juny, pel que es reestructuren els departaments ministerials (BOE del 7).

 12. El foment de la difusió, divulgació i comunicació de la cultura científica i de la innovació dutes a terme per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
 13. Les dutes a terme per l'Agència Estatal d'Investigació per al foment i finançament de les actuacions que deriven de les polítiques de I+D de l'Administració General de l'Estat.
 14. Les dutes a terme per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la lluita contra la pobresa i la consecució d'un desenvolupament humà sostenible als països en desenvolupament.
 15. Les dutes a terme per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la promoció i el desenvolupament de les relacions culturals i científiques amb altres països, així com per a la promoció de la cultura espanyola a l'exterior.
 16. Les activitats de promoció educativa a l'exterior recollides al Reial Decret 1027/1993, de 25 de juny, pel qual es regula l'acció educativa a l'exterior.
 17. Les dutes a terme per la Fundació ONCE en el marc del Programa de Beques “Oportunitat al Talent”, així com les activitats culturals desenvolupades per esta entitat en el marc de la Biennal d'Art Contemporani, l'Espai Cultural “Canvi de Sentit” i l'Exposició itinerant “El Món Fluye”.
 18. Les dutes a terme per la Fundació ONCE del gos guia en el marc del “Trenta Aniversari de la Fundació ONCE del Gos Guia”.
 19. Les activitats que es duguen a terme en aplicació del “Pacte Iberoamericà de Joventut”.
 20. Les dutes a terme pel Fons de Beques Soledad Cazorla per a orfes de la violència de gènere (Fundació Dones).
 21. Els programes i activitats relacionades amb la celebració dels següents esdeveniments d'excepcional interés públic, sempre que hagen sigut aprovats pel respectiu Consorci:
  • "VIII Centenari de la Universitat de Salamanca”
  • “20 Aniversari de la Reobertura del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el bicentenari de la creació de la Societat dAccionistes”
  • “Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de Tòquio el 2020”
  • "4a Edició de la Barcelona World Race"
  • “V Centenari de l'expedició de la primera volta al món de Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano”
  • “Pla de Foment de la Lectura (2017-2020)”
  • “Pla Decenni Milliarium Montserrat 1025-2025”
  • “50 Edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona”
  • “Campionat Mundial Júnior Handbol Masculí 2019”
  • "Campionat Mundial Handbol Femení 2021"
  • “Andalusia Valderrama Masters”
  • “La Transició:40 anys de llibertat d'Expressió”
  • “Barcelona Mobile World Capital”
  • “Ceuta i la Legió, 100 anys d'unió”
  • “Bàdminton World Tour”
  • “Nuevas Metes”
  • "Barcelona Equestrian Challenge (3a Edició)"
  • “Univers Dona II Logronyo 2021, el nostre V Centenari
  • "Centenari Delibes"
  • “Any Sant Compostel·là 2021”
  • “VIII Centenari de la Catedral de Burgos 2021”
  • “Esport Inclusiu”
  • “Pla 2020 de Suport a l'Esport de Base II Espanya, Capital del Talent Jove”
  • “Commemoració del Centenari de la Coronació de Nostra Senyora de la Rosada (1919-2019)”
  • “Trasllat de la Imatge de Nostra Senyora de la Rosada des del Llogaret al Poble d'Almonte”
  • "Camí Lebaniego"
  • "Expo Dubai 2020"
  • Malalties “Neurodegeneratives 2020.Any Internacional de la Investigació i Innovació”
  • XXV “Aniversari de la Declaració per la UNESCO del Reial Monestir de Santa María de Guadalupe com a Patrimoni de la Humanitat”
  • "Vint-i-cinquena sessió de la Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP25), quinzena sessió de la Conferència de les Parts en qualitat  de Reunió de les Parts del Protocol de Kyoto (COP-MOP15) i la segona sessió de la Conferència de les Parts com a Reunió de les Parts de l'Acord de París (CMA2) i cinquanta-unena Reunió dels Òrgans Subsidiaris de la Convenció, tant de l'Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic (SBSTA) com de l'Òrgan Subsidiari d'Implementació (SBI)"
  • "Automobile Barcelona 2019"
  • “Pla Berlanga”
  • “Espanya País Convidat d'Honor a la Fira del llibre de Fráncfort el 2021”
  • “Pla de Foment de l'òpera al Carrer del Teatre Real”
  • “175 Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu”
  • “Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1”

  Nota: Vegeu-se l'article 27.3.Segundo de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge i la Resolució de 25 de gener de 2018, de la Direcció General de Tributs, per la qual s'aprova el Manual d'aplicació dels beneficis fiscals previstos en l'apartat primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, corresponents a les despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual, que servisquen per a la promoció dels esdeveniments d'excepcional interés públic (BOE del 2 de febrer) que conté les regles aplicables.