Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

f) Informació a subministrar en la declaració de l'IRPF

El termini màxim per a materialitzar la reserva per inversions a les Canarias és de tres anys, en virtut del que disposa l'article 27.4 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, redacció donada pel real Decrete-Llei 15/2014, de 19 de desembre, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias.

Este termini de tres anys s'ha de comptar des de la data de la meritació de l'impost corresponent a l'exercici en què  es  produïx la dotació (comptabilització) de la reserva i esta dotació  en el cas de les persones físiques pot ser:

 • al tancament de l'exercici comptable el 31 de desembre de cada any.
 • en l'exercici següent al d'obtenció del benefici.

L'anterior determina que les persones físiques comptaran amb un termini efectiu per a materialitzar la RIC de tres o cuatros anys, en funció de quan hagen realitzat l'assentament comptable de la dotació de la reserva (al tancament de l'exercici o en l'exercici següent). A esta dualitat (que no succeïx en el cas de Societats) respon el disseny del model d'IRPF.

La informació sobre dotacions i materialitzacions efectuades el 2020 de la reserva per a inversions a les Canarias corresponent als exercicis 2016 a 2020 i inversions anticipades de futures dotacions se subministrarà d'acord amb el desglosse contingut en l'epígraf corresponent de l'annex A.2) de la declaració de la següent manera:

Dotacions i materialitzacions efectuades el 2020

 • Casillas [0733], [0735], [0738], [0742] i [0746].

  S'indicarà l'import de les dotacions corresponents a rendiments obtinguts a les Canarias en els exercicis 2016 a 2020 que hagen sigut destinats al RIC.

 • Casillas [0734] [0789], [0792], [0794] i [0802]

  S'indicarà l'any de la dotació (2016 a 2020) que, tal com hem comentat abans, podrà ser al tancament de l'exercici en el que s'han obtingut els rendiments nets d'explotació o en l'exercici següent.

 • Casillas [0777], [0736], [0739], [0743] i  [0747].

  S'indicarà l'import de les materialitzacions efectuades amb càrrec a la dotació prèviament declarada en les inversions previstes en les lletres A, B, B bis i D 1r de l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

 • Casillas [0778], [0737], [0740], [0744] i  [0748].

  S'indicarà l'import de les materialitzacions efectuades amb càrrec a la dotació prèviament declarada en les inversions previstes en les lletres C i D 2n a 6é de l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

 • Casillas [0829], [0790], [0741], [0745] i [0749].

  S'indicarà l'import de cadascuna de les dotacions prèviament declarades que es trobe pendent de materialitzar a 31 de desembre de 2020.

  COVID-19: ha de tindre's en compte que el Reial decret-llei 39/2020, de 29 de desembre, de mesures financeres de suport social i econòmic i de compliment de l'execució de sentencies, introduïx una nova disposició transitòria vuitena en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, per a ampliar en un any els terminis per a efectuar la materialització de la reserva per a inversions a les Canarias dotada amb beneficis obtinguts l'any 2016 i la dotació a esta reserva relativa a les inversions anticipades realitzades el 2017 i considerades com materialització de la mateixa, pels greus efectes que la pandèmia ha produït en la realització de les inversions i els resultats econòmics l'any 2020. Per això s'ha incorporat en el model la casella  [0829].

  Sense perjudici del que és anterior, ha de tindre's en compte que la casella [0790]  es podrà complimentar a més quan la reserva per a inversions obtinguda amb càrrec a beneficis de l'exercici 2016 es va dotar comptablement el 2017.

Inversions anticipades de futures dotacions a la Reserva per a Inversions a les Canarias, efectuades el 2020.

La informació s'efectuarà d'acord amb el següent desglosse:

 • Casella [0750].

  S'indicarà l'import de les inversions efectuades el 2020 en concepte de materialització anticipada de futures dotacions en les previstes en l'article 27.4. A, B, B bis i D 1r, Llei 19/1994.

 • Casella [0751].

  S'indicarà l'import de les inversions efectuades el 2020 en concepte de materialització anticipada de futures dotacions en les previstes en l'article 27.4. C i D 2n a 6é, Llei 19/1994.