Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

b) Requisits per a l'aplicació de la deducció

Normativa: Art. 27, apartats 3 a 14 i disposició transitòria vuitena de la  Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias

Per a l'aplicació d'esta deducció han de complir-se els requisits que a continuació es comenten:

 • Que el contribuent determine els rendiments nets de la seua activitat econòmica d'acord amb el mètode d'estimació directa  i que estos rendiments provinguen d'activitats realitzades mitjançant establiments situats a les Canarias.
 • Que la Reserva per a Inversions figure comptabilitzada de forma separada, i que no es dispose d'ella ja que els béns en què s'haja materialitzat hagen de romandre en l'empresa.
 • Que les quantitats destinades a esta reserva es materialitzen en el termini màxim de tres anys, comptats des de la data de merite de l'impost corresponent a l'exercici en què s'ha dotat la mateixa, llevat en el cas de dotacions amb  beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l'any 2016 que s'amplia un any més (a quatre anys).

  Novetat: pels greus efectes que la pandèmia ha produït en la realització de les inversions i els resultats econòmics l'any 2020, el Reial decret-llei 39/2020, de 29 de desembre, de mesures financeres de suport social i econòmic i de compliment de l'execució de sentencies, introduïx una nova disposició transitòria vuitena en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, per a ampliar este termini que fixa l' article 27.4 de la Llei 19/1994  en un any més per a inversions a les Canarias dotada amb beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l'any 2016.

 • Que esta materialització es realitza  en la realització d'alguna de les inversions que es detallen en l'article 27.4 de la Llei 19/1994 (BOE del 30).

  Les inversions que es detallen en l'article 27.4 de la Llei 19/1994 s'examinen en seu apartat específica "Inversions on ha de materialitzar-se les quantitats destinades a la RIC" d'este Capítol

 • Que els elements patrimonials en què es materialitze la inversió estiguen situats o siguen rebuts en l'arxipèlag canari, que siguen utilitzats en el mateix, que estiguen afectes i siguen necessaris per al desenvolupament de les activitats econòmiques del contribuent, llevat en el cas dels que contribuïsquen a la millora i protecció del medi ambient canari. Inversions que es detallen en l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

  L'article 27.5 de la Llei 19/1994 determina a este efecte quins elements s'entendran situats i utilitzats en l'arxipèlag.

 • Que els actius en què s'haja materialitzat la reserva per a inversions relacionades en les lletres A i C de l'article 27.4 de la Llei 29/1994, així com els adquirits en virtut del que disposa la lletra D del citat apartat 4 de l'article 27,  romanguen en funcionament en l'empresa del mateix contribuent durant cinc anys com a mínim , sense ser objecte de transmissió, arrendament o cessió a tercers per al seu ús. Quan la seua permanència anara inferior a este període, no es considerarà incomplit este requisit quan es procedisca a l'adquisició d'un altre element patrimonial que el substituïsca pel seu valor net comptable, amb anterioritat o en el termini de 6 mesos des de la seua baixa en el balanç que reunisca els requisits exigits per a l'aplicació de la deducció i que romanga en funcionament durant el temps necessari per a completar este període. En el cas d'adquisició de solc, el termini serà de deu anys.

  Els contribuents que es dediquen a l'activitat econòmica d'arrendament o cessió a tercers per al seu ús d'immobilitzat podran disfrutar de la reserva per a inversions, sempre que no existisca vinculació, directa o indirecta, amb els arrendataris o cessionaris d'estos béns, en els termes definits en l'article 18.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, ni es tracti d'operacions d'arrendament financer.

  Tractant-se d'arrendament de béns immobles, a més de les condicions previstes en el paràgraf anterior, hauran de complir-se els requisits establits en el quart paràgraf de l'apartat 8 de l'article 27 de la citada Llei 19/1994, de 6 de juliol

  A l'efecte del còmput del termini de manteniment ha de tindre's en compte que,  per a les inversions de l'article 27.4. A) i C), s'entendrà produïda la materialització, fins i tot en els casos de l'adquisició mitjançant arrendament financer, en el moment en què els actius entren en funcionament.

Important: l'article únic.Un del Reial decret-llei 15/2014, de 19 de desembre, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias (BOE del 20) va derogar l'apartat 10 de l'article 27 de la Llei 19/1994, pel que ja no és necessari que el contribuent este per via telemàtica el pla d'inversió dins dels terminis de declaració de l'impost en el que es practique la deducció corresponent a la reserva per a inversions a les Canarias i a través del formulari que figurava en la pàgina de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Internet

Incompliment dels requisits

Normativa: Art. 27.16 Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias

La disposició de la reserva per a inversions amb anterioritat a la finalització del termini de manteniment de la inversió o per a inversions diferents de les previstes en l'apartat 4 d'este article, així com l'incompliment de qualsevol altre dels requisits establits en este article, excepte el requisit de la seua comptabilització separada i de la informació que sobre el RIC ha de constar la memòria dels comptes anuals, donarà lloc a què el contribuent procedisca a la integració, en la base imposable de l'IRPF de l'exercici en què ocorregueren estes circumstàncies, de les quantitats que en el seu moment van donar lloc a la reducció d'aquella o a la deducció d'esta, sense perjudici de les sanciones que resulten procedents.

En el cas de l'incompliment de l'obligació de l'exercici de l'opció de compra prevista en els contractes d'arrendament financer, la integració en la base imposable tindrà lloc en l'exercici en el que contractualment estiguera previst que esta haguera d'haver-se exercitat.

Es liquidaran interessos de demora en els termes prevists en la Llei 58/2003 i en la seua normativa de desenvolupament