Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

1. Normes comunes a les deduccions

a) Percentatges i límits per a l'aplicació de les deduccions de l'impost sobre societats

Normativa: Arts. 68.2 i 69.2 Llei IRPF

El percentatge de deducció que correspon a cada modalitat d'inversió i els límits (conjunt o específics) aplicable a les deduccions generades apareixen reflectits, respectivament, en el quadre dins del Règim General i en el quadre dins dels Règims Especials de Deduccions.

Estos límits s'aplicaran sobre la quota que resulte de minorar la suma de les quotes íntegres, estatal i autonòmica, en l'import total de les deduccions per inversió en empreses de nova o recent creació i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i de les ciutats, conjunts i béns declarats Patrimoni Mundial.

b) Deduccions no aplicades en l'exercici per insuficiència de quota

Normativa: Art. 39.1 i disposició transitòria vint-i-quatrena LIS

Deduccions del propi exercici: D'acord amb l'article 39 de la Llei de l'impost sobre Societats les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen els 15 anys immediats i successius. No obstant això, les quantitats corresponents a la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la LIS podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen els 18 anys immediats i successius.

Deduccions d'exercicis anteriors: Les deduccions previstes en el Capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, i en el Capítol IV del Títol VI del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, que estigueren pendents d'aplicar a l'inici del primer període impositiu que s'inicie a partir d'1 de gener de 2015, podran deduir-se a partir d'este període impositiu, amb els requisits prevists en la seua respectiva normativa d'aplicació amb anterioritat a aquella data, en el termini i amb les condicions establits en l'article 39 de l'actual Llei de l'impost sobre Societats.

c) Còmput dels terminis

Normativa: Art. 39.1 LIS

El còmput dels terminis per a l'aplicació de les deduccions podrà diferir-se fins el primer exercici en què, dins del període de prescripció, es produïsquen resultats positius en les empreses de nova creació i en les que sanegen pèrdues d'exercicis anteriors mitjançant aportació efectiva de nous recursos, sense que es considere com a tal l'aplicació o capitalització de reserves.

d) Incompatibilitats

Normativa: Art. 39.4 LIS

Com a regla general una mateixa inversió no podrà donar lloc a l'aplicació de més d'una deducció pel mateix contribuent excepte disposició expressa, ni podrà donar lloc a l'aplicació d'una deducció en més d'un contribuent.

e) Manteniment de les inversions

Normativa: Art. 39.5 LIS

Els elements patrimonials afectes a les deduccions hauran de romandre en funcionament durant 5 anys o 3 anys, si es tracta de béns mobles, o durant la seua vida útil si anara inferior.

f) Prescripció del dret per a comprovar les deduccions

Normativa: Art. 39.6 LIS

El dret de l'Administració per a iniciar el procediment de comprovació de les deduccions previstes en este apartat aplicades o pendents d'aplicar prescriurà als 10 anys a comptar des de l'endemà a aquell en què finalitze el termini establit per a presentar la declaració o autoliquidació corresponent al període impositiu en què es va generar el dret a la seua aplicació.

Transcorregut este termini, el contribuent haurà d'acreditar les deduccions de la qual aplicació pretenga, mitjançant l'exhibició de la liquidació o autoliquidació i la comptabilitat, amb acreditació del seu depòsit durant el citat termini en el Registre Mercantil.

g) Altres condicions i requisits generals d'aplicació

Les deduccions comentades en este apartat únicament resulten aplicables als contribuents que exercisquen activitats econòmiques i determinen el rendiment net de les mateixes en el mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seues dos modalitats.

No obstant això, les deduccions pendents d'aplicar procedents d'inversions realitzades en exercicis anteriors en els que el contribuent haja estat inclòs en el mètode d'estimació directa i haja complit els requisits establits a este efecte, podran deduir-se en esta declaració i fins la terminació del termini legal concedit per això, encara que els contribuents titulars estiguen acollits en este exercici al mètode d'estimació objectiva.

Important: els contribuents de l'IRPF, socis de societats civils a les que haguera resultat d'aplicació el règim d'atribució de rendes i que van adquirir a partir d'1 de gener de 2016 la condició de contribuents de l'impost sobre societats, podran seguir aplicant en la seua quota íntegra les deduccions per inversió en activitats econòmiques previstes en l'article 68.2 de la Llei de l'IRPF que estigueren pendents d'aplicació a 1 de gener de 2016 en els termes prevists en l'article 69 de la Llei de l'IRPF, sempre que es complisquen les condicions i requisits establits en la Llei de l'impost sobre Societats (disposició transitòria trentena Llei IRPF ).