Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Normes comunes a les deduccions

a) Percentatges i límits per a l'aplicació de les deduccions de l'Impost sobre Societats

Normativa:Arts.68.2 i 69.2 Llei IRPF

El percentatge de deducció que correspon a cada modalitat d'inversió i els límits (conjunt o específics) aplicable a les deduccions generades apareixen reflectits, respectivament, en el quadre dins del Règim General i en el quadre dins dels Règims Especials de Deduccions.

Els esmentats límits s'aplicaran sobre la quota que resulte de minorar la suma de les quotes íntegres, estatal i autonòmica, en l'import total de les deduccions per inversió en empreses de nova o recent creació i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i de les ciutats, conjunts i béns declarats Patrimoni Mundial.

b) Deduccions no aplicades a l'exercici per insuficiència de quota

Normativa:Art. 39.1 i disposició transitòria vint-i-quatrena LIS

Deduccions del mateix exercici: D'acord amb l'article 39 de la Llei de l'Impost sobre Societats les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen en els 15 anys immediats i successius.No obstant això, les quantitats corresponents a la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la LIS podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen en els 18 anys immediats i successius.

Deduccions d'exercicis anteriors: Les deduccions previstes al Capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, i al Capítol IV del Títol VI del text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que estiguera pendent d'aplicar a l'inici del primer període impositiu que s'inicie a partir d'1 de gener de 2015, podran deduir-se a partir de l'esmentat període impositiu, amb els requisits previstos en la seua respectiva normativa d'aplicació anteriorment a eixa data, en el termini i amb les condicions establits a l'article 39 de l'actual Llei de l'Impost sobre Societats.

c) Còmput dels terminis

Normativa:Art. 39.1 LIS

El còmput dels terminis per a l'aplicació de les deduccions podrà diferir-se fins al primer exercici que, dins del període de prescripció, es produïsquen resultats positius en les empreses de nova creació i en les que sanegen pèrdues d'exercicis anteriors mitjançant aportació efectiva de nous recursos, sense que es considere com a tal l'aplicació o capitalització de reserves.

d) Incompatibilitats

Normativa:Art. 39.4 LIS

Com a regla general una mateixa inversió no podrà donar lloc a l'aplicació de més d'una deducció pel mateix contribuent tret de disposició expressa, ni podrà donar lloc a l'aplicació d'una deducció en més d'un contribuent.

e) Manteniment de les inversions

Normativa:Art. 39.5 LIS

Els elements patrimonials afectes a les deduccions hauran de romandre en funcionament durant 5 anys o 3 anys, si es tracta de béns mobles, o durant la seua vida útil si fora inferior.

f) Prescripció del dret per a comprovar les deduccions

Normativa:Art. 39.6 LIS

El dret de l'Administració per a iniciar el procediment de comprovació de les deduccions previstes en este apartat aplicades o pendents d'aplicar prescriurà als 10 anys a comptar des de l'endemà a aquell en què finalitze el termini establit per a presentar la declaració o autoliquidació corresponent al període impositiu en què es va generar el dret a la seua aplicació.

Transcorregut l'esmentat termini, el contribuent haurà d'acreditar les deduccions l'aplicació de les quals pretenga, mitjançant l'exhibició de la liquidació o autoliquidació i la comptabilitat, amb acreditació del seu depòsit durant l'esmentat termini al Registre Mercantil.

g) Altres condicions i requisits generals d'aplicació

Les deduccions comentades en este apartat únicament resulten aplicables als contribuents que exercisquen activitats econòmiques i determinen el rendiment net de les mateixes en el mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seues dues modalitats.

No obstant això, les deduccions pendents d'aplicar procedents d'inversions realitzades en exercicis anteriors en els quals el contribuent haja estat inclòs en el mètode d'estimació directa i haja complit els requisits establits a l'efecte, podran deduir-se en esta declaració i fins a l'acabament del termini legal concedit per a això, encara que els contribuents titulars estiguen acollits en este exercici al mètode d'estimació objectiva.

Important: els contribuents del IRPF, socis de societats civils a les que haguera resultat d'aplicació el règim d'atribució de rendes i que van adquirir a partir d'1 de gener de 2016 la condició de contribuents de l'Impost sobre Societats, podran continuar aplicant en la seua quota íntegra les deduccions per inversió en activitats econòmiques previstes a l'article 68.2 de la Llei del IRPF que estigueren pendents d'aplicació a 1 de gener de 2016 en els termes previstos a l'article 69 de la Llei del IRPF, sempre que es complisquen les condicions i requisits establits en la Llei de l'Impost sobre Societats (disposició transitòria trentena Llei IRPF).