Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.1.Regulació general i límits

Normativa:Art. 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE del 24).

Delimitació d'esdeveniment d'excepcional interés

L'article 27.1 de la Llei 49/2002 definix als programes de suport a esdeveniments d'excepcional interés públic com "el conjunt d'incentius fiscals específics aplicables a les actuacions que es realitzen per a assegurar l'adequat desenvolupament dels esdeveniments que, en el seu cas, es determinen per Llei".

Percentatge i base de deducció

Per la seua part, l'article 27, en el seu apartat 3 establix com a benefici fiscal per als contribuents del IRPF que realitzen activitats econòmiques en règim d'estimació directa la possibilitat de deduir de la quota íntegra de l'impost el 15 per 100 de les despeses que, en compliment dels plans i programes d'activitats establits pel consorci o per l'òrgan administratiu corresponent, realitzen en la propaganda i publicitat de projecció plurianual que servisquen directament per a la promoció del respectiu esdeveniment.

Nota: la Resolució de 25 de gener de 2018, de la Direcció General de Tributs, per la qual aprova el Manual d'aplicació dels beneficis fiscals corresponents a les despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual, que servisquen per a la promoció dels esdeveniments d'excepcional interés públic (BOE del 2 de febrer) conté les regles aplicables.

La base de la deducció podrà ser el import total de la despesa realitzada, sempre que el contingut del suport publicitari es referisca de manera essencial a la divulgació de l'esdeveniment.En cas contrari, la base de deducció serà el 25 per 100 de l'esmentada despesa.

Límits

a) Limite conjunt de les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats:

Esta deducció es computarà conjuntament amb les deduccions regulades als articles 35, 36 i 38 de la LIS, als efectes dels límits que establix l'article 39.1 de la LIS

Estos límits per al conjunt de les deduccions previstos a l'article 39.1 de la LIS s'apliquen en el IRPF sobre la quota que resulte de minorar la suma de les quotes íntegres, estatal i autonòmica (caselles [0545] y [0546] de la declaració), en l'import total de les deduccions per inversió en vivenda habitual (en el cas de contribuents a qui li és aplicable el règim transitori d'esta deducció), per inversió en empreses de nova o recent creació, prevista a l'article 68.1 de la Llei del IRPF, i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial (caselles [0545] y [0546];[0549];[0550] y [0551]).

En relació amb estos límits, l'article 39.1 de la LIS establix que l'import de les deduccions (exclosa la deducció per despeses execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals a què es referix l'article 36.2 de la LIS que no se subjecta a estos límits), aplicades en el període impositiu, no podran excedir conjuntament del 25 per 100 de la quota abans definida.

No obstant això, l'esmentat límit s'eleva al 50 per 100 quan l'import de la deducció prevista a l'article 35 de la LIS, que corresponga a despeses i inversions efectuades en el mateix període impositiu, excedisca del 10 per 100 de la quota total de l'impost, minorada en les deduccions per protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial i per inversions en vivenda habitual i en empreses de nova o recent creació.

Quan existisquen saldos pendents de deduccions d'exercicis anteriors, el límit que siga procedent (25 per 100 o 50 per 100) s'aplicarà conjuntament a les deduccions de l'exercici 2020 i als saldos pendents d'exercicis anteriors.

b) Límit addicional

Quant als límits de la deducció, a més del general al qual ens hem referim en l'apartat anterior, l'import d'esta deducció està subjecte a altre addicional que consistix que no pot excedir del 90 per 100 de les donacions efectuades al consorci, entitats de titularitat pública o entitats que es referix l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, encarregades de la realització de programes i activitats relacionades amb l'esdeveniment al llarg de tota la durada del programa.D'aplicar-se les esmentades donacions no podran acollir-se a qualsevol dels incentius fiscals previstos en la Llei 49/2002.