Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació objectiva

Normativa: Arts. 68.2 i 69.2 Llei IRPF

Quan es tracti de contribuents que exercisquen activitats econòmiques i determinen el seu rendiment net pel mètode d'estimació objectiva, els incentius i estímuls a la inversió empresarial establits o que s'establisquen en la normativa de l'impost sobre societats només els seran aplicables quan així s'establisca reglamentàriament tenint en compte les característiques i obligacions formals del citat mètode.

Durant l'exercici 2020 no s'ha establit reglamentàriament l'aplicació de cap d'estos incentius.