Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per adopció de fills en l'àmbit internacional

Normativa:Art. 9 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Andalusia en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 19 de juny.

Quantia de la deducció

600 euros per cada fill adoptat en el període impositiu en què s'haja inscrit l'adopció en el Registre Civil, sempre que es tracte d'una adopció de caràcter internacional.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • S'entendrà que l'adopció té caràcter internacional quan així resulte de les normes i convenis aplicables a esta matèria.
  • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no supere les següents quantitats:

    • - 80.000 euros en tributació individual.
    • - 100.000 euros en tributació conjunta.
  • Quan siguen dos els contribuents que tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es distribuirà per parts iguals.

    Ara bé, si un dels adoptants no pot aplicar la deducció per superar les bases imposables establides a l'efecte l'altre podrà aplicar l'import total de la deducció.

Incompatibilitat

Esta deducció no és compatible amb l'aplicació de la deducció autonòmica “Per naixement o adopció de fills”.