Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per ajuda domèstica

Normativa:Art. 14 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Andalusia en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 19 de juny.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de l'import satisfet per compte de l'ocupador o ocupadora a la Seguretat Social corresponent a la cotització anual d'un empleat o empleada de la llar familiar, que constituïsca la vivenda habitual de l'ocupador o ocupadora.

  Als efectes de l'esmentada deducció es tindrà en compte l'import satisfet pel titular de la llar familiar que conste com a tal a la Tresoreria General de la Seguretat Social, per l'afiliació a Andalusia al Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social, sempre que, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), es presenten els requisits i d'altres condicions que a continuació s'exposen.

 • El import màxim de la deducció no podrà superar 250 euros.

Supòsits, requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 1. Cònjuges o parelles de fet que complisquen les següents condicions:

  • Que els cònjuges o integrants de la parella de fet siguen mares o pares de fills que formen part de la unitat familiar.
  • Que ambdós cònjuges o integrants de la parella de fet perceben rendiments del treball o d'activitats econòmiques.
  • Que la parella de fet estiga inscrita en el Registre de Parelles de fet de la Comunitat Autònoma d'Andalusia.

  En este cas, podrà aplicar la deducció la persona titular de la llar familiar o el seu cònjuge o parella de fet.Havent d'aplicar-se el total de la deducció u dels dos membres, però no podrà prorratejar-se.

  S'entén per titular de la llar familiar, als efectes d'esta deducció, el previst en la normativa reguladora del sistema especial del règim general de la Seguretat Social d'empleats de la llar.

 2. Famílies monoparentals que complisquen la següent condició:

  Que el pare o la mare de la família monoparental perceben rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

  A efectes de la deducció, té la consideració de família monoparental la formada per la mare o el pare i els fills que convisquen amb una o un altre i que reunisquen algun dels següents requisits:

  • Fills menors d'edat, a excepció de qui, amb el consentiment dels pares, visquen independents d'estos.
  • Fills majors d'edat impossibilitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

  En este cas, la deducció l'aplicarà la mare o el pare titular de la llar familiar en els termes previstos en la normativa reguladora del sistema especial del règim general de la Seguretat Social d'empleats de llar.

  Tant en el cas de cònjuges o parelles de fet com en el cas de famílies monoparentals, s'haurà de fer constar a la casella [0861] de l'Annex B.1 de la declaració el Codi Compte de Cotització del sistema especial del règim general de la Seguretat Social d'empleats de llar.

  Nota: per al concepte de família monoparental vegeu l'article 4 del Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Andalusia en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 19 de juny.