Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per quantitats invertides en el lloguer de la vivenda habitual

Normativa:Arts.7 y 2 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Andalusia en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 19 de juny.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer de la vivenda habitual del contribuent.
 • El import màxim de deducció serà de 500 euros anuals.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent no haja complit els 35 anys d'edat a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).En cas de tributació conjunta, este requisit de l'edat l'haurà de complir, almenys, un dels cònjuges o, en el seu cas, el pare o la mare en el supòsit de famílies monoparentals.

  Per al concepte de família monoparental vegeu l'article 4 del Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Andalusia en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 19 de juny.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi no supere les següents quantitats:

  • - 19.000 euros en tributació individual
  • - 24.000 euros en tributació conjunta
 • Que s'acredite la constitució del depòsit obligatori de la fiança que es referix l'article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (BOE del 25), a favor de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, d'acord amb la normativa autonòmica d'aplicació.
 • Que el contribuent identifique el llogater o llogatera de l'habitatge fent constar el seu NIF a la corresponent declaració-liquidació.

  Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.6) de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per a quantificar la deducció, s'haurà de fer constar el NIF/NIE del llogater de l'habitatge i, si existix, del segon llogater o, en el seu cas, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X a la casella corresponent.

 • La deducció es practicarà pel titular o titulars del contracte d'arrendament.

  En cas de matrimoni, qualsevol que siga el seu règim econòmic matrimonial, només seran deduïbles les quantitats que satisfaça el cònjuge signant del contracte d'arrendament i, en conseqüència,les quantitats que satisfaça el cònjuge que no figura al contracte no donen dret a l'esmentada deducció per no ser arrendatari.  Vegeu sobre això la Sentència del Tribunal Suprem núm. 220/2009, de 3 d'abril.

  En tot cas, el import màxim de la deducció serà de 500 euros anuals, tant en tributació individual com en conjunta.

Incompatibilitat

Tinga's en compte la incompatibilitat per a aplicar la deducció autonòmica per lloguer i la deducció per inversió en vivenda habitual al mateix exercici impositiu.