Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per al pare o mare de família monoparental i, en el seu cas, amb ascendents majors de 75 anys

Normativa:Arts.10 i 4 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Andalusia en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 19 de juny.

Quantia de la deducció

100 euros per a contribuents que siguen pares o mares de família monoparental en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

Té la consideració de família monoparental, a efectes de la deducció, la formada per el pare o la mare i tots els fills que convisquen amb un o un altre i que reunisquen algun dels següents requisits:

  • Fills menors d'edat, a excepció de qui, amb el consentiment dels pares, visquen independents d'estos.
  • Fills majors d'edat la incapacitat dels quals haja sigut declarada judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

Increment de la deducció

La deducció anterior s'incrementarà addicionalment en 100 euros per cada ascendent que convisqua amb la família monoparental, sempre que estos generen el dret a l'aplicació del mínim per ascendentsmajors de 75 anys establit en la normativa estatal del IRPF

Requisits per a l'aplicació de la deducció

Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no supere les següents quantitats:

  • 80.000 euros en tributació individual.
  • 100.000 euros en tributació conjunta.

Altres condicions d'aplicació

Quan diversos contribuents tinguen dret a l'aplicació del mínim per ascendents, s'estarà a les regles de prorrateig, convivència i altres límits previstos en la normativa estatal del IRPF.