Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per adquisició de llibres de text i material escolar

Normativa:Art. 110-11 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragó en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre.

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 100 per 100 de les quantitats destinades pel contribuent a les següents finalitats:

  • La adquisició de llibres de text per als seus descendents, que hagen sigut editats per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.
  • La adquisició de “material escolar” per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

   A estos efectes, s'entendrà per material escolar el conjunt de mitjans i recursos que faciliten l'ensenyament i l'aprenentatge, destinats a ser utilitzats pels alumnes per al desenvolupament i aplicació dels continguts determinats pel currículum dels ensenyaments de règim general establits per la normativa acadèmica, així com l'equipament i complements que la Direcció i/o el Consell Escolar del centre educatiu haja aprovat per a l'etapa educativa de referència.

   L'adquisició d'equips informàtics (tauletes, ordinadors, etc.)utilitzats en l'aprenentatge escolar (realització de treballs, recerca d'informació, etc.)NO té la consideració de material escolar a efectes de poder aplicar la deducció.Únicament tindran l'esmentada consideració quan el centre en què es cursen estudis haja optat perquè el material curricular siga exclusiva i necessàriament en format digital.

 • L'import de la deducció no pot excedir dels límits que a continuació s'assenyalen, en funció de la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435] y [0460] de la declaració:

  1. En les declaraciós conjuntes

   1.En el supòsit de contribuents que no tinguen la condició legal de "família nombrosa":

   Base imposable general + Base Imposable de l'estalviLímit per descendent
   Fins a 12.000 euros 100,00 euros
   Entre 12.000,01 i 20.000,00 euros 50,00 euros
   Entre 20.000,01 i 25.000,00 euros 37,50 euros

   2.En el supòsit de contribuents que tinguen la condició legal de "família nombrosa", per cada descendent:una quantia fixa de 150 euros.

 • En les declaraciós individuals

  1.En el supòsit de contribuents que no tinguen la condició legal de "família nombrosa":

  Base imposable general + Base Imposable de l'estalviLímit per descendent
  Fins a 6.500 euros 50,00 euros
  Entre 6.500,01 i 10.000,00 euros 37,50 euros
  Entre 10.000,01 i 12.500,00 euros 25,00 euros

  2.En el supòsit de contribuents que tinguen la condició legal de "família nombrosa", per cada descendent:una quantia fixa de 75 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Els límits màxims de la deducció establits respecte a cada descendent s'apliquen individualment per a cada un d'ells, no podent aplicar-se de forma global.
 • La deducció deurà minorar-se, per cada descendent, en la quantitat corresponent a les beques i ajudes percebudes, en el període impositiu que es tracte, de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó o de qualsevol altra Administració Pública que cobrisquen la totalitat o part de les despeses per adquisició dels llibres de text i material escolar.
 • Per a l'aplicació de la present deducció només es tindran en compte aquells descendents que donen dret a la reducció prevista en concepte de mínim per descendents.
 • Així mateix, per a l'aplicació de la deducció s'exigirà, segons els casos:

  a. Amb caràcter general, que la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435] y [0460] de la declaració, no supere les següents quanties:

  • 12.500 euros en tributació individual.
  • 25.000 euros en tributació conjunta.

  b. En el supòsit de contribuents que tinguen la condició legal de "família nombrosa", que la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435] y [0460] de la declaració, no supere les següents quanties:

  • 30.000 euros en tributació individual.
  • 40.000 euros en tributació conjunta.

  c. En el seu cas, l'acreditació documental de l'adquisició dels llibres de text i del material escolar podrà realitzar-se mitjançant factura o qualsevol altre medi del trànsit jurídic o econòmic admés en Dret.

 • La deducció correspondrà a l'ascendent que haja satisfet les quantitats destinades a l'adquisició dels llibres de text i del material escolar.No obstant això, si es tracta de matrimonis amb el règim econòmic del consorci conjugal aragonés o anàleg, les quantitats satisfetes s'atribuiran a ambdós cònjuges per parts iguals.