Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per donacions amb finalitat ecològica i en investigació i desenvolupament científic i tècnic

Normativa:Art. 110-6 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragó en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

El 20 per 100 de l'import de les donacions dineràries pures i simples efectuades durant el període impositiu a qualsevol de les següents entitats:

  • La Comunitat Autònoma d'Aragó i els organismes i entitats públiques dependents de la mateixa, la finalitat dels quals siga la defensa i conservació del medi ambient i la investigació i el desenvolupament científic i tècnic.
  • Les entitats sense fins lucratius a què es referixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i d'incentius fiscals al mecenatge (BOE del 24), sempre que el seu final exclusiu o principal siga la defensa del medi ambient o la investigació i el desenvolupament científic i tècnic i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Autònoma d'Aragó.

Límit màxim de la deducció

L'import d'esta deducció no podrà superar el 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546] de la declaració.