Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per despeses de guarderia

Normativa:Art. 12 Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril.

Quantia i límit màxim de la deducció

El 15 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de despeses de guarderia de xiquets menors de 3 anys d'edat, amb un màxim de 400 euros anuals per cada xiquet.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • El contribuent ha de ser el progenitor o tutor amb qui convisquen els menors de 3 anys.

  S'assimilen a descendents aquelles persones vinculades amb el contribuent per raó de tutela o acolliment no remunerat, en els termes previstos en la legislació vigent.

 • S'entén per guarderia, a efectes d'esta deducció, tot centre autoritzat per la conselleria competent del Govern de les Canàries per a la custòdia de xiquets menors de tres anys.
 • El despesa de guarderia s'haurà de justificar a través de factura que ha de complir totes les condicions establides al Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.La factura rebuda pel contribuent s'haurà de conservar durant el termini de prescripció, admetent-se còpia de la mateixa en el supòsit de què dos o més contribuent tinguen dret a la deducció i no opten, o no puguen optar, per la tributació conjunta.
 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] y [0460] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció no siga superior a:

  • - 39.000 euros en tributació individual.
  • - 52.000 euros en tributació conjunta.
 • Quan dos o més contribuents tinguen dret a la deducció i no opten, o no puguen optar, per la tributació conjunta, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.
 • La determinació de les circumstàncies personals i familiars que s'han de tindre en compte per a l'aplicació d'esta deducció es realitzarà atenent a la situació existent en la data de meritació de l'impost (normalment, 31 de desembre).

  Sense perjudici d'això, la deducció i el límit de la mateixa en el període impositiu en què el xiquet complisca els 3 anys es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es complisquen els requisits previstos per a l'aplicació de la deducció.