Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per obres d'adequació de la vivenda habitual per persones amb discapacitat

Normativa:Art. 14 ter Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril.

Quantia de la deducció

El 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, per les obres i instal·lacions d'adequació a l'habitatge per raó de discapacitat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

El concepte obres o instal·lacions d'adequació de la vivenda habitual per raó de discapacitat, així com la base màxima de deducció i els restants requisits exigits per a la pràctica de la deducció són els continguts en el article 68.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, del IRPF, a la redacció vigent l'1 de gener de 2012.

Límit conjunt de la deducció

La suma de l'import d'esta deducció juntament amb el de les deduccions autonòmiques “Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'Interés Cultural”, “per inversió en vivenda habitual” i “Per obres de rehabilitació energètica de la vivenda habitual” no podrà superar el 15 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546] de la declaració.