Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

A. Deducció per a l'arrendatari

Quantia i límits de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu per l'arrendament d'un habitatge que constituïsca o vaja a constituir la seua vivenda habitual.

  El concepte de vivenda habitual serà el fixat per la disposició addicional vintena tercera de la Llei del IRPF i l'article 41 bis del seu Reglament.

 • El import màxim de deducció serà de:

  • - 600 euros en tributació individual.
  • - 1.200 euros en tributació conjunta.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'habitatge estiga situat en zona rural en risc de despoblament.

  S'entén que complixen este requisit aquells municipis o ajuntaments en els quals es donen algun dels següents criteris objectius:

  1. Població inferior a 2.000 habitants.
  2. Densitat de població inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat.
  3. Taxa d'envelliment superior al 30 %.

  A estos efectes s'ha de tindre en compte l'Ordre HAC /02/2020, de 3 de febrer, per la qual s'aprova la relació de municipis que tenen la condició de Zona Rural de Cantàbria en Risc de Despoblament per a l'exercici 2020.

 • Que l'habitatge arrendat constituïsca la residència habitual del contribuent.

  Per a determinar el concepte de residència habitual al territori d'una Comunitat Autònomas'estarà al disposat per l'article 72 de la Llei del IRPF.

 • Que la suma de base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles [0500] y [0510] de la declaració, minorada en el import del mínim personal i familiar, casella [520], siga inferior a

  • - 22.946 euros en tributació individual.
  • - 31.485 euros en tributació conjunta.

Incompatibilitat

Esta deducció és incompatible amb l'aplicació de la deducció "Per arrendament de vivenda habitual per joves, majors i persones amb discapacitat" comentada anteriorment i prevista a l'article 2.1 del Decret Legislatiu 62/2008.

La incompatibilitat es referix que pel mateix habitatge s'apliquen les dues deduccions.