Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per despeses de guarderia per a contribuents que tinguen la seua residència habitual en zones rurals de Cantàbria en risc de despoblament

Normativa:Art. 2.11.2 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat Autònoma de Cantàbria. 

Quantia i límits de la deducció

 • El 30 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu per les despeses de guarderia dels fills o adoptats.
 • El límit de la deduccíón serà de 600 euros anuals per fill menor de tres anys.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que la vivenda habitual del contribuent es troba situada en una de les zones rurals de Cantàbria qualificades com en risc de despoblament.

  Conceptes:

  - Zona de Risc de despoblament: s'entén que es complix este requisit en aquells municipis o ajuntaments en els quals es donen algun dels següents criteris objectius:

  1. Població inferior a 2.000 habitants.
  2. Densitat de població inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat.
  3. Taxa d'envelliment superior al 30 %.

  A estos efectes s'ha de tindre en compte l'Ordre HAC/02/2020, de 3 de febrer, per la qual s'aprova la relació de municipis que tenen la condició de Zona Rural de Cantàbria en Risc de Despoblament per a l'exercici 2020.

  - Residència habitual: Per a determinar el concepte de residència habitual al territori d'una Comunitat Autònomas'estarà en els disposat per l'article 72 de la Llei del IRPF.

 • Que la suma de base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles [0500] y [0510] de la declaració, minorada en el import del mínim personal i familiar, casella [0520], siga inferior a:

  • - 22.946 euros en tributació individual.
  • - 31.485 euros en tributació conjunta.
 • La base de la deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factures o rebuts i satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que presten els servicis de guarderia.

  En cap cas, donaran dret a practicar esta deducció les quantitats satisfetes mitjançant lliuraments de diners en efectiu.

 • Si hi ha més d'un contribuent amb dret a la deducció, es prorratejarà la deducció segons les despeses justificades per cada contribuent sense que supere conjuntament la quantitat màxima de deducció (600 euros anuals), tret del cas de matrimoni en guanys que podran deduir-se al 50 per 100 cada un en les seues declaraciós individuals.

Incompatibilitat

Esta deducció és incompatible amb l'aplicació de la deducció "Per despeses de guarderia" comentada anteriorment i prevista a l'article 2.8 del Decret Legislatiu 62/2008.

La deducció de les despeses de guarderia depén d'on tinga la residència habitual el contribuent a l'exercici 2020:si és en un municipi amb risc de despoblació, s'aplicarà esta per totes les despeses de l'exercici i si la seua residència habitual, tal com es definix en l'IRPF està fora d'estos municipis, es podrà deduir per la regulada a l'article 2.8 del Decret Legislatiu 62/2008.

Per això, en el cas excepcional que un dels cònjuges residisca (o haja residit l'any) en una zona de Cantàbria amb risc de despoblament i l'altre no, en la declaració conjunta podrien simultaniejar-se ambdues deduccions de tal manera que cada cònjuge aplicara la deducció corresponent al lloc on es troba la seua residència habitual.