Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys o amb discapacitat

Normativa:Art. 8 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, de Mesures Tributàries.

Quantia de la deducció

600 euros per cada persona gran de 65 anys o amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 33 per 100, que convisqua amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any en règim d'acolliment sense contraprestació, quan per això no hagen obtingut ajudes o subvencions de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'acolliment no done lloc a l'obtenció de ajudes o subvencions de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa.
 • No es podrà practicar la present deducció, en el supòsit d'acolliment de majors de 65 anys, quan l'acollit estiga lligat al contribuent per un vincle de parentiu de consanguinitat o d'afinitat fins al quart grau inclòs.
 • Quan la persona acollida genere el de dret a la deducció per a més d'un contribuent simultàniament, l'import de la mateixa es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells si optaren per tributació individual.
 • Per a l'aplicació de la deducció serà necessari que es complisquen els següents requisits:

  1. Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no supere:

   - 12.500 euros en tributació individual.

   - 25.000 euros en tributació conjunta.

   En el cas de matrimonis o unions de fet es prorrateja l'import de la deducció per parts iguals en la declaració individual de cada un d'ells, encara que només un dels cònjuges o membres de la parella de fet tinga una base imposable que no supere la quantia de 12.500 euros, o un d'ells no presente declaració.

  2. Que es acredite, per la conselleria competent en la matèria, que ni el contribuent ni la persona acollida no han rebut ajudes de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa vinculades amb l'acolliment.