Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per discapacitat del contribuent

Normativa:Art. 4 i 13 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, de Mesures Tributàries.

Quantia de la deducció

300 euros per cada contribuent que tinga un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65 per 100 i tinguen dret a l'aplicació del mínim per discapacitat del contribuent.

Requisits i altres condicions de la deducció

  • Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no supere:

    • - 27.000 euros en tributació individual.
    • - 36.000 euros en tributació conjunta.
  • Per a l'aplicació d'esta deducció es tindran en compte les normes per a l'aplicació del mínim per contribuent y discapacitat contingudes en la Llei del IRPF.

Incompatibilitat

  • Esta deducció és incompatible amb la deducció per discapacitat d'ascendent o descendent respecte d'una mateixa persona.

    En conseqüència, els descendents amb discapacitat que integren la unitat familiar generaran dret en tributació conjunta a l'aplicació de la deducció per discapacitat de descendents i no a la deducció per discapacitat del contribuent.

  • En els supòsits en els quals el contribuent siga una persona major de 75 anys amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65 per cent, s'aplicarà esta deducció i no l'establida “Per a contribuents majors de 75 anys”.