Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per adquisició o rehabilitació de vivenda habitual per a jóvens i víctimes del terrorisme

Normativa:Arts.8 y 13 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril.

Quantia de la deducció

 1. Per a joves:

  • El 3 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu, exclòs els interessos, per a l'adquisició o rehabilitació per joves d'un habitatge nou situada al territori de la Comunitat Autònoma d'Extremadura que constituïsca o vaja a constituir la seua primera residència habitual.
  • El 5 per 100 en cas d'adquisició o rehabilitació per joves de la seua vivenda habitual en qualsevol dels municipis d'Extremadura amb població inferior a 3.000 habitants, sempre que l'adquisició o rehabilitació s'haja efectuat a partir d'1 de gener de 2015.
 2. Per a víctimes del terrorisme:

  També podran aplicar esta deducció, qualsevol que siga la seua edat, els qui tinguen la condició de víctimes del terrorisme o, en el seu defecte, i per este ordre, el cònjuge o parella de fet o els fills que vingueren convivint amb les mateixes.

Base màxima de la deducció

La base màxima de la deducció serà de 9.040 euros, import anual establit com a límit per a la deducció de vivenda habitual contemplada per la normativa estatal del IRPF a la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.

Requisits i altres condicions d'aplicació de la deducció

L'aplicació de la deducció està condicionada al compliment dels mateixos requisits i condicions exigits en relació amb la deducció general per adquisició, rehabilitació de la vivenda habitual, base'n de deducció i límit màxim fixats per la normativa estatal a la seua redacció en vigor 31 de desembre de 2012, inclòs el relatiu a la comprovació de la situació patrimonial del contribuent i, a més, els següents:

 • S'ha de tractar d'un habitatge nou.Es considera habitatge nou aquell l'adquisició del qual represente la primera transmissió de la mateixa posteriorment a la declaració d'obra nova, sempre que no hagen transcorregut 3 anys des d'esta.
 • L'habitatge nou ha d'estar acollit a les modalitats de protecció pública contemplades a l'article 23 de la Llei 3/2001, de 26 d'abril, de la Qualitat, Promoció i Accés a l'Vivenda a Extremadura, referides a habitatges de protecció oficial promoguts de forma pública o privada i habitatges de Promoció Pública.No serà exigible este requisit quan el percentatge de deducció aplicable siga el 5 per 100.
 • Els adquirents han de ser joves amb residència habitual a Extremadura, l'edat del qual, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre) siga inferior a 36 anys.

  El requisit d'edat no resultarà aplicable per als qui tinguen la condició de víctimes del terrorisme o, en el seu defecte i per este ordre, el seu cònjuge o parella de fet o els fills que vingueren convivint amb els mateixos.

 • Que es tracte del seu primer habitatge.
 • La suma de la base imposable general i de l'estalvi, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no ha de ser superior a:

  • - 19.000 euros en tributació individual.
  • - 24.000 euros en tributació conjunta.

Important: la present deducció no podrà duplicar-se en aquells supòsits en què les persones que tinguen la consideració de víctimes del terrorisme també tinguen una edat inferior a 36 anys.