Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per arrendament de vivenda habitual

Normativa:Arts.9 y 13 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril.

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 5 per 100 de les quantitats satisfetes pel contribuent en el període impositiu en concepte de lloguer de la seua vivenda habitual, amb el límit de 300 euros anuals.
 • El 10 per 100 de les quantitats satisfetes pel contribuent en el període impositiu amb el límit de 400 euros en cas de lloguer de vivenda habitual en el medi rural.

  Atenció: tindrà la consideració d'habitatge en el medi rural aquella que es trobe en municipis i nuclis de població inferior a 3.000 habitants.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que es presente en el contribuent alguna de les següents circumstàncies:

  1. Que tinga en la data de la meritació de l'impost menys de 36 anys complits.En cas de tributació conjunta, el requisit de l'edat l'haurà de complir, almenys, un dels cònjuges, o, en el seu cas, el pare o la mare.
  2. Que forme part d'una família que tinga la consideració legal de nombrosa.
  3. Que patisca una discapacitat física, psíquica o sensorial, sempre que tinga la consideració legal de persona amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, d'acord amb el barem a què es referix l'article 354 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE del 31).

   No obstant això, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior el 65 per 100, quan es tracte de persones la discapacitat de les quals siga declarada judicialment pel procediment previst en la Llei d'Enjudiciament Civil, encara que no assolisca l'esmentat grau.

 • Que es tracte del arrendament de la vivenda habitual del contribuent, ocupada efectivament pel mateix i localitzada dins del territori de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.
 • Que s'haja satisfet per l'arrendament i, en el seu cas, per les seues pròrrogues el Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o, en el seu cas, s'haja presentat autoliquidació per l'esmentat impost.

  Precisió: s'ha de tindre en compte el nou supòsit d'exempció que s'afig a l'article 45.1.B) del text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats "per als arrendaments d'habitatge per a ús estable i permanent als quals es referix l'article 2 de la Llei 29/1004, de 24 de novembre, d'Arrrendamientos Urbanos", per l'article 5 del Reial Decret llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer (BOE del 5).L'exempció eximix el subjecte passiu del compliment de l'obligació tributària principal de pagament, però no de l'obligació tributària formal de presentar la corresponent autoliquidació sense deute a ingressar

 • Que s'haja constituït el depòsit obligatori en concepte de fiança al qual es referix la Llei d'arrendament urbans a favor de la Comunitat Autònoma d'Extremadura de conformitat amb l'establit en la Llei 3/2001, de 26 d'abril, de la Qualitat, Promoció i Accés a l'habitatge d'Extremadura.
 • Que el contribuent no tinga dret durant el mateix període impositiu a cap deducció per inversió en vivenda habitual.
 • Que ni el contribuent ni cap dels membres de la seua unitat familiar siguen titulars del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi d'un altre habitatge situat a menys de 75 quilòmetres de l'habitatge arrendat.

  El concepte d'unitat familiar que cal utilitzar és el definit a l'article 82 de la Llei de l'IRPF.

  En el cas que el contribuent i/o qualsevol dels membres de la seua unitat familiar siguen titulars d'un percentatge en ple domini o en usdefruit d'un altre habitatge situat a menys de 75 quilòmetres de l'habitatge arrendat no es podrà aplicar la deducció.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] y [0460] de la declaració) no siga superior a les següents quantitats:

  • 19.000 euros en tributació individual.
  • 24.000 euros en tributació conjunta.
 • Quan dos o més contribuents tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció respecte dels mateixos béns per a un mateix període impositiu, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.

  El prorrateig de la deducció està referit únicament al seu límit màxim.

  En cas de matrimoni, qualsevol que siga el règim econòmic matrimonial, només té dret a la deducció el cònjuge o cònjuges que figuren com arrendataris al contracte.Vegeu sobre això la Sentència del Tribunal Suprem núm. 220/2009, de 3 d'abril.

  En el cas que només una part de les quantitats satisfetes a l'exercici pel lloguer de vivenda habitual ho siga per arrendament en el medi rural la deducció aplicable per cada un dels tipus d'arrendament no podrà excedir del seu propi límit, ni de 400 euros conjuntament, ja que es tracta d'una única deducció amb percentatges i límits incrementats per al supòsit d'arrendament en el medi rural.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.6) de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per a quantificar la deducció, s'haurà de fer constar el NIF/NIE del llogater de l'habitatge i, si existix, el del segon llogater o, en el seu cas, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X a les caselles corresponents.