Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per la compra de material escolar

Normativa:Art. 10 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril.

Quantia de la deducció

15 euros per compra de material escolar per a cada fill o descendent a càrrec del contribuent.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • La compra de material escolar ha d'anar destinada a fills o descendents en edat escolar obligatòria pels que es tinga de dret al mínim per descendents regulat en la Llei del IRPF.

    S'entendrà complit este requisit quan el fill o descendent tinga una edat compresa entre els 6 i 15 anys en la data de meritació de l'impost.

  • Només tindran dret a practicar la deducció els pares o ascendents que convisquen amb els seus fills o descendents escolaritzats.
  • Quan un fill o descendent convisqua amb ambdós pares o ascendents l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells, en el cas que optaren per tributació individual.
  • Que les sumes de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] y [0460] de la declaració de la declaració, no supere les següents quantitats:

    • - 19.000 euros en tributació individual.
    • - 24.000 euros en tributació conjunta.