Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per a contribuents vidus

Normativa:Art. 7 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • 100 euros, amb caràcter general, per a contribuent vidus sempre que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] y [0460] de la declaració) no siga superior a:

    • - 19.000 euros en tributació individual.
    • - 24.000 euros en tributació conjunta.
  • 200 euros, si el contribuent vidu té el seu càrrec u o més descendents que, de conformitat amb l'article 58 de la Llei IRPF, computen a efectes d'aplicar el mínim per descendents.

    La deducció de 200 euros podrà aplicar-se sempre que algun dels descendents done dret a aplicar el mínim per descendents i no perceba cap tipus de renda.

  • No tindran dret a l'aplicació d'esta deducció els contribuents que hagueren sigut condemnats, en virtut de sentència ferma, per delictes de violència de gènere contra el cònjuge mort.

Incompatibilitat

Esta deducció és incompatible per al contribuent en estat de viduïtat amb l'aplicació de la "deducció per treball dependent".