Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per cura de fills menors de fins a 14 anys inclusivament

Normativa:Art. 6 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu per cura de fills menors de fins a 14 anys quan es donen les següents circumstàncies:

  1ª. Que el contribuent haja de deixar els seus fills menors de fins a 14 anys inclusivament a cura d'altres persones o entitats per motius de treball, siga per compte propi o alié.

  2ª. Que la cura dels menors de fins a 14 anys es realitze:

  1. Per una persona feta servir de la llar o
  2. En guarderies, centres de lleure, campaments urbans, centres esportius, ludoteques o similars, autoritzats per l'administració autonòmica o local competent.
 • El límit màxim d'esta deducció és de 400 euros anuals per unitat familiar.

  A efectes de l'aplicació de la deducció la unitat familiar no és la definida a l'article 82 de la Llei de IRPF sinó la unitat de convivència (matrimonis, semblants de fet, inscrites o no) havent de tindre's en compte els criteris de prorrateig que s'indiquen en l'apartat de requisits següent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que en la data de meritació de l'impost els fills tinguen 14 o menys anys d'edat.
 • Que ambdós pares realitzen una activitat per compte propi o alié per la qual estiguen donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

  Precisions:

  - És necessari que l'activitat exercida siga remunerada.

  - La deducció podrà practicar-se per les quantitats satisfetes quan ambdós pares realitzen activitats per compte propi o alié simultàniament, ja siga durant tot o part de l'any.

  - En el cas d'activitats per compte propi s'admet que l'exercici de l'activitat econòmica es realitze a través d'una entitat en règim d'atribució de rendes.

 • Que, en el cas que la deducció siga aplicable per despeses d'una persona feta servir de la llar, esta estiga donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.
 • Que en el cas que la deducció siga aplicable per despeses en guarderies, centres de lleure, campaments urbans, centres esportius, ludoteques o similars, es dispose de la corresponent factura.

  L'import total de les quantitats satisfetes s'atribuirà en la seua totalitat al progenitor que figure com a titular de la factura, tret d'en el cas de matrimoni en règim de guanys en el que l'import satisfet es distribuirà entre els cònjuges per parts iguals, amb independència de quin d'ells figure com a titular de la factura.

 • Que es tinga dret a aplicar el mínim per descendent regulat a l'article 58 de la Llei de l'IRPF per cadascun dels fills per qui es vaja a aplicar la deducció autonòmica.
 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] y [0460] de la declaració) no siga superior a les següents quantitats:

  • 28.000 euros en tributació individual.
  • 45.000 euros en tributació conjunta.
 • Quan més d'un contribuent tinga dret a l'aplicació d'eixa deducció respecte als mateixos descendents, el seu import serà prorratejat entre ells.

  El prorrateig de la deducció respecte a un mateix descendent només serà procedent quan ambdós pares satisfacen les despeses i tinguen dret a ella per complir tots els requisits exigits.

  D'altra banda, a efectes de l'aplicació de la deducció, s'entén per unitat familiar la unitat de convivència.Per això en cas de matrimonis, semblants de fet, inscrites o no, el límit de 400 euros s'aplica a la suma de la deducció aplicable per tots els membres de la família, prorratejant-se el seu import en funció de les quantitats satisfetes per cadascun dels progenitors.

  L'esmentat tractament serà aplicable igualment quan en mora un dels pares al llarg de l'any (en haver conviscut amb la família fins a la data de la mort) així com en el cas de pares separats o divorciats que tinguen les guarda i custòdia compartida dels fills en el cas de la qual si ambdós pares satisfan la despesa el límit màxim és igualment prorrateable.

Exemple

Matrimoni format pel senyor A.R.T i la senyora B.S.S amb un fill només del Senyor A.R.T, pel qual té de dret el 100 per 100 del mínim per descendents, i un altre de comú.

El cònjuge el Senyor A.R.T ha satisfet 1.600 euros de despeses pel seu fill.Pel fill comú s'han satisfet 3.600 euros entre ambdós cònjuges.

Es desitja saber quin seria l'import de la deducció aplicable per cadascun dels cònjuges.

Solució

Nota prèvia: Es tracta d'una única unitat familiar, en la qual el senyor A.R.T té dret al 100 per 100 del mínim per descendents pel seu fill, i respecte del comú, el senyor A.R.T i senyora B.S.S tenen dret a la mitad.6666

Senyor A.R.T (160 + 180) = 340 euros

 • Pel fill propi:10% s/1.600 = 160
 • Pel fill comú:10% s/(3.600 ÷ 2) = 180

Senyora B.S.S:Pel fill comú:10% s/(3.600 ÷ 2) = 180

Total (160 + 180 + 180) = 520

Límit màxim: 400

Prorrateig

 • Deducció del senyor A.R.T:(400 x 340) ÷ 520 = 261,54 
 • Deducció de la senyora B.S.S:(400 x 180) ÷ 520 = 138,46

Total deducció aplicada (261,54 + 138,46) = 400