Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats

Normativa:Art. 11 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici 2019 en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en entitats que tinguen naturalesa de Societat Anònima, Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Anònima Laboral, Societat de Responsabilitat Limitada Laboral o Societat Cooperatives.
 • El límit de deducció aplicable serà de 4.000 euros anuals.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran d'emplenar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" de l'Annex B.6 de la declaració.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que, com a conseqüència de la participació adquirida pel contribuent, computada juntament amb la que posseïsquen de la mateixa entitat el seu cònjuge o persones unides al contribuent per raó de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no s'arribe a posseir durant cap dia de l'any natural més del 40 per 100 del total del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.
 • Que les participacions adquirides han de mantindre's en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació i este no ha d'exercir funcions executives ni de direcció en l'entitat.
 • Que l'entitat de la qual s'adquirisquen les accions o participacions complisca els següents requisits:

  1. Que tinga el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Autònoma d'Extremadura.
  2. Que en desenvolupe una activitat econòmica.

   A estos efectes no es considerarà que desenvolupa una activitat econòmica quan tinga per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb l'establit a l'article 4.Ocho.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.

  3. Que, per al cas en què la inversió efectuada corresponga a la constitució de l'entitat, des del primer exercici fiscal esta compte almenys amb una persona amb contracte laboral a jornada completa, o amb dues persones amb contracte laboral a temps parcial, sempre que el còmput total d'hores en el supòsit de contracte laboral a temps parcial siga igual o superior a l'establit per a una persona amb contracte laboral a jornada completa.En qualsevol cas, els treballadors hauran d'estar donats d'alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social, i que es mantinguen les condicions del contracte durant almenys vint-i-quatre mesos.
  4. Que, per al cas en què la inversió efectuada corresponga a una ampliació de capital de l'entitat, l'esmentada entitat hauria sigut constituïda dins dels tres anys anteriors a l'ampliació de capital i la plantilla mitjana de l'entitat durant els dos exercicis fiscals posteriors al de l'ampliació s'incremente respecte de la plantilla mitjana que tinguera en els dotze mesos anteriors almenys en una persona amb els requisits del paràgraf 3r anterior, i l'esmentat increment es mantinga durant almenys uns altres vint-i-quatre mesos.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'entitat i del seu increment es computarà el nombre de persones ocupades, en els termes que dispose la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

 • Les operacions en les quals siga aplicable la deducció deuen formalitzar-se en escriptura pública, en la que s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits i de les condicions establides comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha d'incloure en la declaració de l'impost corresponent a l'exercici en el que es va produir l'incompliment la part de l'impost que es va deixar de pagar com a conseqüència de la deducció practicada juntament amb els interessos de demora meritats.