Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per treball dependent

Normativa:Art. 2 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

75 euros per cada contribuent que perceba rendiments del treball l'import íntegre del qual no supere la quantitat de 12.000 euros anuals, sempre que la suma de la resta dels rendiments nets, guanys i pèrdues patrimonials i imputacions de renda no excedisca de 300 euros.

En declaració conjunta la deducció serà aplicable per cada contribuent que perceba rendiments del treball dependent i complisca individualment els requisits exigits.