Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació

Normativa:Article 5.Nou Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol.

1.En general

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 30 per 100 les quantitats invertides durant l'exercici en la adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les Societats Anònimes, Limitadas, Societats Laborals i Cooperatives.
 • El límit màxim de la deducció és de 6.000 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • La participació del contribuent, computada juntament amb les del cònjuge o persones uni­das per raó de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40 per 100 ni inferior a l'1 per 100 del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot en cap moment i durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  El límit màxim de participació en el capital social no s'aplicarà en el cas de societats laborals o cooperatives compostes únicament per dues persones sòcies, mentre es mantinga esta circumstància.

 • L'entitat en la qual cal materialitzar la inversió ha de complir els següents re­quisitos:

  1. Ha de tindre el seu domicili social i fiscal a Galícia i mantindre'l durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.
  2. Ha d'exercir una activitat econòmica durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.A tal efecte, no ha de tindre per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el disposat a l'article 4.8.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.
  3. Ha de comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jor­nada completa, donades d'alta en el règim general de la Seguretat Social i amb residència habitual a Galícia, durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.
  4. En cas que la inversió es realitzara mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil va haver d'haver sigut constituïda en els tres anys anteriors a la data d'esta am­pliación, i que a més, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l'inici del període impositiu de l'Impost sobre Societats en el qual es realitzara l'ampliació, la seua plantilla mitjana amb residència habitual a Galícia s'incrementara, almenys en una persona, respecte a la plantilla mitjana amb residència habitual a Galícia dels dotze mesos anteriors, i que l'esmentat increment es mantinga durant un període adicio­nal d'uns altres vint-i-quatre mesos.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment prendran les persones ocupades, en els termes que dispose la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

 • Les operacions en les quals siga aplicable la deducció s'han de formalitzar en escriptura pública, en la que s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.
 • Les participacions adquirides s'han de mantindre en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació.

2.Increment addicional de la deducció per determinades circumstàncies

 • La deducció podrà incrementar-se en un 15 per 100 addicional quan, a més de cum­plir els requisits establits per a la deducció en general, es done una de les següents cir­cunstancias:

  1. Es tracte de societats anònimes, limitades, societats laborals i cooperatives que acrediten ser petites i mitjanes empreses innovadores, d'acord amb el disposat en l'Ordre ECC/1087/2015, de 5 de juny, per la qual es regula l'obtenció del segell de petita i mitjana empresa innovadora i es crea i regula el funcionament del Registre de la Petita i mitjana empresa Innovadora.
  2. Es tracte de societats anònimes, limitades, societats laborals i cooperatives que acrediten ser societats promotores d'un projecte empresarial que haja accedit a l'obtenció de qualificació com a iniciativa d'ús de base tecnològica, de con­formidad amb el disposat al Decret 56/2007, de 15 de març, pel qual s'establix un programa de suport a les iniciatives d'ús de base tecnològica (IEBT), mitjançant la inscripció de la iniciativa en el Registre administratiu d'Iniciatives Empresarials de Base Tecnològica.
  3. Es tracte de societats anònimes, limitades, societats laborals i cooperatives partici­padas per universitats o organismes d'investigació
 • El límit màxim de la deducció en estos casos és de 9.000 euros.

Atenció:el percentatge de deducció aplicable per a les inversions en les quals es donen estes circumstàncies serà del 45 per 100 (30 per 100 + 15 per 100) i el límit de 9.000 euros aplicable per al càlcul de la deducció, en estos casos, és independent del límit general de 6.000 euros.

Incompatibilitat

La deducció continguda en el present apartat resultarà incompatible, per a les mateixes inver­siones, amb les deduccions per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació i el seu finançament previstes a l'article 5.Deu del Decret Legislatiu 1/2011, per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsista previstes a l'article 5.Once del Decret Legislatiu 1/2011 i per inversió en empreses agràries i societats cooperatives agràries o d'explotació comunitària de la terra previstes a l'article 5.Quince del Decret Legislatiu 1/2011.

Important:els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisi­ción d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" de l'Annex B. 7) de la declaració en el qual, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, s'haurà de fer constar el NIF de l'entitat de nova o recent crea­ción i, si existix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació a la casella corresponent.