Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per a pal·liar els danys causats per l'explosió de material pirotècnic que va tindre lloc a Tui durant el mes de maig del 2018

Normativa:Art. 5.Disset Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol.

1.Per subvenció o qualsevol altra ajuda pública obtinguda

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • L'import de l'esmentada deducció serà el resultat d'aplicar els tipus de gravamen general a la part de la base liquidable general que corresponga a l'esmentada subvenció o ajuda.
  • La deducció es podrà aplicar únicament quan el contribuent haguera integrat a la base imposable general l'import corresponent a una subvenció o qualsevol altra ayu­da pública obtinguda de la Comunitat Autònoma de Galícia de les incloses al Decret 55/2018, de 31 de maig, de mesures urgents per a la reparació de danys causats per l'explosió de material pirotècnic produïda a Tui el 23 de maig de 2018.

2.Per inversions no empresarials, amb la finalitat de pal·liar els danys soferts que excedisquen de les ajudes o subvencions percebudes

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • L'import de les quantitats invertides, en inversions no empresarials, amb la finalitat de pal·liar els danys patits, per la part que excedisca de les quantitats percebudes per ajudes o subvencions de les incloses al Decret 55/2018, de 31 de maig, de Mesures urgents per a la reparació de danys causats per l'explosió de material pirotècnic produïda a Tui el 23 de maig de 2018, o per cobertures d'assegurances.
  • En cap cas la quantitat objecte de deducció no podrà ser superior a la diferència entre el mal sofert i les quantitats rebudes per ajudes o cobertures d'assegurança.