Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per donacions a determinades entitats que tinguen per objecte el foment de la llengua catalana

Normativa:Art. 5 quater del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les donacions dineràries que es realitzen durant el període impositiu, a favor de les entitats que tenint per objecte el foment de la llengua catalana, es relacionen en l'apartat següent.
 • L'import d'esta deducció no podrà excedir del 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Les donacions que donen de dret a l'aplicació d'esta deducció s'hauran de realitzar a favor de qualsevol de les següents entitats:

  1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o les entitats instrumentals que depenen d'ella la finalitat essencial de les quals siga el foment de la llengua catalana.
  2. La Universitat de les Illes Balears, els centres d'investigació i els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  3. Les entitats sense finalitat lucrativa a les quals es referixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que el final exclusiu o principal que perseguisquen siga al territori el foment de la llengua catalana, i estiguen inscrites en el Registre de Fundacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  4. Les entitats parcialment exemptes de l'impost sobre societats a què es referix l'article 9.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.
 • L'efectivitat de les esmentades donacions en cada període impositiu es haurà d'acreditar mitjançant un certificat de l'entitat donataria.

  Així mateix, en els casos de la lletra c de l'apartat anterior, l'aplicació de la deducció exigix que la conselleria competent en matèria de política lingüística declare, mitjançant una resolució, que l'entitat donataria verifica els requisits establits en l'esmentada lletra c.

Incompatibilitat

Esta deducció és incompatible amb la deducció "Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i al consum cultural".