Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per despeses relatives als descendents o acollits menors de sis anys per motius de conciliació

Normativa:Art. 6 bis del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia de la deducció

El 40 per 100 de l'import anual satisfet per les despeses derivats de la prestació dels següents servicis a descendents o acollits menors de sis anys:

 1. Estades de xiquets de 0 a 3 anys en escoles infantils o en guarderies.
 2. Servici de custòdia, servici de menjador i activitats extraescolars de xiquets de 3 a 6 anys en centres educatius.
 3. Contractació laboral d'una persona per a cuidar-se del menor.

Límit màxim de la deducció

 • El límit màxim de la deducció aplicable és de 600 euros anuals.
 • Quan dos contribuents tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció i opten per la declaració individual, el límit màxim de la deducció s'hi ha de prorratejar per parts iguals.
 • Si tots els descendents o acollits deixen de ser menors de sis anys al llarg de l'any, el límit màxim de la deducció (600 euros) s'ha de prorratejar per la suma del nombre de dies en què els descendents o acollits hagen sigut menors de sis anys durant l'any natural.També s'ha de prorratejar de la mateixa manera el límit màxim de la deducció si els descendents han nascut o han sigut adoptats al llarg de l'any, o si els menors han sigut acollits al llarg de l'any.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que els contribuents desenvolupen activitats per compte d'altri o per compte propi generadores de rendiments del treball o de rendiments d'activitats econòmiques.
 • Que la suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no supere les següents quanties:

  • - 30.000 euros en tributació individual.
  • - 48.000 euros en tributació conjunta.
 • Que el pagament de les despeses que donen de dret a la deducció es faça mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes d'entitats de crèdit.
 • En el supòsit de deducció de les despeses de la contractació d'una persona ocupada, esta ha d'estar donada d'alta en el règim especial per a empleats de la llar de la Seguretat Social.