Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per despeses de transport públic per a residents en zones rurals en risc de despoblació

Normativa:Article 14 sexies del Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre.

Quantia i límit de la deducció

 • El 100 per 100 de l'import de les despeses en què incórrega per a adquirir abonaments de transport públic de caràcter unipersonal i nominal.

  Esta deducció s'aplicarà en el període impositiu en què s'efectue la despesa amb independència del període de vigència de l'abonament adquirit.

 • El import màxim de deducció serà de 50 euros.

  Es tracta d'un import màxim per contribuent pel que quan s'opte per la declaració conjunta l'esmentat límit es multiplicarà pel nombre de membres amb dret a la deducció.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent tinga la seua residència habitual en zones rurals en risc de despoblació.

  Nota:La residència habitual es determinarà partint dels criteris definits a l'article 9 de la Llei del IRPF en relació amb la zona rural que dona de dret a l'aplicació del benefici fiscal.  Els esmentats criteris s'aplicaran a la residència a l'exercici en què siga aplicable la deducció amb independència que, posteriorment, no es mantinga l'esmentada residència.

Atenció: tinga's en compte per a l'aplicació d'esta deducció la Resolució de 24 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Hisenda, per la qual es determinen les zones rurals en risc de despoblació a efectes de les deduccions previstes als articles 14 quáter, 14 quinquies i 14 sexies del text refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre (BOPA 15-12-2020).

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no supere les següents quantitats:

  • - 25.009 euros en tributació individual.
  • - 35.240 euros en tributació conjunta.
 • L'acreditació documental de les despeses que generen dret a deducció s'haurà de realitzar mitjançant factura o qualsevol altre emva donar del trànsit jurídic o econòmic admés en Dret.