Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversió en vivenda habitual que tinga la consideració de protegida

Normativa:Art. 6 del Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • 113 euros per cada contribuent que tinga dret a percebre subvencions o ajuts econòmics per a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual que tinga la consideració de protegida, conforme a la normativa estatal o autonòmica en la matèria.
  • Quan dos o més contribuents tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció respecte dels mateixos béns per a un mateix període impositiu, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.