Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per quantitats invertides en adquisició o construcció de vivenda habitual per a joves

Normativa:Disposició transitòria primera.b) Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la que es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de la Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits.

Quantia de la deducció

 • El 3 per 100 de les quantitats satisfetes a l'exercici quan es donen les següents circumstàncies:

  1. Que es destinen a la adquisició d'un habitatge
  2. Que l'habitatge, radicand a la Comunitat Autònoma de la Rioja, constituïsca o vaja a constituir la residència habitual del contribuent
  3. Que es tracte de contribuents que tinguen la consideració de "joves", entenent-se com a tals els contribuents que no hagen complit els 36 anys d'edat a l'acabament del període impositiu (normalment, el 31 de desembre).
 • El 5 per 100 de les quantitats satisfetes a l'exercici a l'exercici, quan donant-se les circumstàncies anteriors, la base liquidable general del contribuent sotmesa a tributació segons l'article 56 de la Llei del IRPF no excedisca de les següents quantitats:

  • - 18.030 euros en declaració individual.
  • - 30.050 euros en declaració conjunta.

  Sempre que, a més, la base liquidable de l'estalvi sotmesa a tributació segons l'article 56 de la Llei del IRPF no supere 1.800 euros.

  La base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 56 de la Llei del IRPF és el resultat de minorar l'import reflectit a la casella [0505] de la declaració en la quantia del mínim personal i familiar que forma part de l'esmentada base liquidable general i que apareix reflectit a la casella [0521] de la declaració.

  Per la seua part, la base liquidable de l'estalvi sotmesa a tributació segons l'article 56 de la Llei del IRPF és el resultat de minorar l'import reflectit a la casella [0510] de la declaració en la quantia del mínim personal i familiar que forma part de l'esmentada base liquidable de l'estalvi i que, en el seu cas, apareixerà reflectit a la casella [0522] de la declaració.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • S'han de complir els mateixos criteris que exigix la disposició transitòria dihuitena de la Llei de l'IRPF per a tindre dret a l'aplicació del règim transitori de la deducció estatal per inversió en adquisició o construcció de vivenda habitual.En concret:

  1. Tindran dret a la present deducció els següents contribuents:
  1. Els que hagueren adquirit la seua vivenda habitual abans de l'1 de gener de 2013.
  2. Els que hagueren satisfet quantitats anteriorment a l'esmentada data per a la construcció de la mateixa.

   En este últim supòsit, tret de les ampliacions excepcionals contemplades en la normativa de l'impost en vigor a 31 de desembre de 2012, les obres hauran de finalitzar abans del termini de quatre anys des de l'inici de la inversió, conforme al règim de deducció aplicable en cas de construcció de vivenda habitual.

  3. Els contribuents que hagueren satisfet quantitats anteriorment a 1 de gener de 2013 per obres d'ampliació de la vivenda habitual, sempre que les esmentades obres estiguen acabades abans d'1 de gener de 2017.
 • En tot cas, resultarà necessari que el contribuent haguera practicat la deducció per inversió en vivenda habitual en un període impositiu meritat abans de l'1 de gener de 2013, tret que no l'hagen pogut practicar encara perquè l'import invertit en la mateixa no haja superat les quantitats invertides en habitatges anteriors, en la mesura que hagueren sigut objecte de deducció i, en el seu cas, l'import dels guanys patrimonials exempts per reinversión.Deben complir-se els mateixos criteris que exigix la disposició transitòria dihuitena de la Llei del  IRPF per a tindre dret a l'aplicació del règim transitori de la deducció estatal per inversió en adquisició o construcció de vivenda habitual.En concret:
 • A més s'hauran de complir tots els requisits establits, amb caràcter general, en la normativa estatal reguladora del IRPF, a la seua redacció en vigor a 31 de desembre de 2012, sobre els conceptes de vivenda habitual, adquisició de la mateixa i elements que integren la base de la deducció aplicable, així com sobre comprovació de la situació patrimonial del contribuent en finalitzar el període de la imposició.
 • La base màxima anual de les deduccions autonòmiques per a adquisició d'habitatge i de segon habitatge en el medi rural vindrà constituïda per l'import resultant de minorar la quantitat de 9.040 euros en aquelles quantitats que constituïsquen per al contribuent base de la deducció per inversió en vivenda habitual contemplada en la normativa estatal, sempre que el contribuent tinga dret a l'aplicació del règim transitori de la deducció per inversió en vivenda habitual prevista en la disposició transitòria dihuitena de la Llei del IRPF, excloses, en el seu cas, les quantitats destinades a obres d'adequació de la vivenda habitual per raó de discapacitat.
 • En cas de tributació conjunta, només podran beneficiar-se d'esta deducció els contribuents integrats a la unitat familiar que tinga la consideració de "jove" en els termes anteriorment comentats, per les quantitats efectivament invertides per ells.

  Important:aquells joves que hagueren adquirit o rehabilitat el seu habitatge abans del dia 1 de gener de 2013 hauran de seguir aplicant la present deducció en comptes de la deducció per inversió en vivenda habitual de joves menors de 36 anys que és incompatible amb esta.