Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversió en vivenda habitual de joves menors de 36 anys

Normativa:Article 32.11 Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la que es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de la Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats satisfetes a l'exercici per la adquisició, construcció, ampliació o rehabilitació de la vivenda habitual del contribuent sempre que es complisquen els següents requisits:

  1. Que l'habitatge estiga situat al territori de la Comunitat Autònoma de la Rioja.
  2. Que el contribuent siga menor de 36 anys a data de meritació de l'impost (normalment 31 de desembre).
  3. Que l'habitatge constituïsca o vaja a constituir la residència habitual del contribuent.
  4. Que l'habitatge ha d'haver sigut adquirit posteriorment a 1 de gener 2013 o la rehabilitació iniciada posteriorment a eixa data
  5. Que la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei del IRPF no excedisca de les següents quantitats:

   • 18.030 euros en declaració individual.
   • 30.050 euros en declaració conjunta.

   Sempre que, a més, la base liquidable de l'estalvi sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei del IRPF no supere 1.800 euros.

   L'import de la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei del IRPF és el reflectit a la casella [0500] de la declaració.

   Per la seua part, l'import de la base liquidable de l'estalvi sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei del IRPF és el que apareix reflectit a la casella [0510] de la declaració.

Base de la deducció

 • La base d'esta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses originades que hagen anat a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament alié, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interés variable dels préstecs hipotecaris regulats a l'article dinové de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica, i altres despeses derivades de la mateixa.

  En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument.

 • La base màxima anual d'esta deducció serà de 9.000 euros.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • S'entendrà per vivenda habitual aquella en la qual el contribuent residisca durant un termini continuat de tres anys.No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tindre aquell caràcter quan, malgrat no haver transcorregut l'esmentat termini, es produïsca la mort del con­tribuyente o es presenten circumstàncies que necessàriament exigisquen el canvi d'habitatge, tals com separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de primera ocupació o d'ocupació més avantatjosa o altres d'anàlogues.
 • El concepte d'adquisició serà el definit a l'article 58 bis de la Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de la Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits.

  A estos efectes s'assimila a l'adquisició d'habitatge la construcció o ampliació de la mateixa, en els següents termes:

  • Ampliació d'habitatge, quan es produïsca l'augment de la seua superfície habitable, mitjançant tancament de part descoberta o per qualsevol altre medi, de forma permanent i durant totes les èpoques de l'any.
  • Construcció, quan el contribuent satisfaça directament les despeses derivades de l'execució de les obres, o lliure quantitats a compte al promotor d'aquelles, sempre que finalitzen en un termini no superior a quatre anys des de l'inici de la inversió.

  Al contrari, no es consideraran adquisició d'habitatge:

  1. Les despeses de conservació o reparació.A estos efectes, tindran la consideració de despeses de reparació i conservació:
   • Els efectuats regularment amb la finalitat de mantindre l'ús normal dels béns materials, com la pintada, revoco o arranjament d'instal·lacions.
   • Els de substitució d'elements, com instal·lacions de calefacció, ascensor, portes de seguretat o d'altres.
  2. Les millores.
  3. L'adquisició de places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i, en general, els annexos o qualsevol altre element que no constituïsca l'habitatge pròpiament dit, sempre que s'adquirisquen independentment d'esta.S'assimilaran a habitatges les places de garatge adquirides amb estes, amb el màxim de dos.
 • El concepte de la rehabilitació haurà de complir les condicions establides a l'article 55 del Reglament del IRPF, a la seua redacció vigent a 31 de desembre de 2012.
 • Quan s'adquirisca una vivenda habitual i s'haja gaudit de la deducció per adquisició d'altres vivendes habituals anteriors, no es podrà practicar deducció per l'adquisició o rehabilitació de la nova si les quantitats invertides en esta no superen les invertides en les anteriors, en la mesura en què hagueren sigut objecte de deducció.

  Quan l'alienació d'una vivenda habitual haguera generat un guany patrimonial exempt per reinversió, la base de deducció per l'adquisició o rehabilitació de la nova es minorarà en l'import del guany patrimonial a què s'aplique l'exempció per reinversió.En este cas, no es podrà practicar deducció per l'adquisició de la nova mien­tras les quantitats invertides en la mateixa no superen tant el preu de l'anterior, en la medi­da en què haja sigut objecte de deducció, com el guany patrimonial exempt per reinversió.

 • Per a poder aplicar esta deducció, qualsevol que siga el contribuent beneficiari de la mesura, es requerix que el import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedisca del valor que donara la seua comprovació al començament del mateix almenys en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

  A estos efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix continuen formant part del patrimoni del contribuent ni tampoc l'increment patrimonial obtingut per fets imposables subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions

Incompatibilitat

Esta deducció és incompatible amb les deduccions autonòmiques "Per les quantitats invertides en obres de rehabilitació de la vivenda habitual" i "Per quantitats invertides en adquisició o construcció de vivenda habitual per a joves" previstes en els apartats a) i b) de la dispo­sición transitòria 1a de la Llei 10/2017 que es comenten a continuació, per a aquells joves que hagueren adquirit o rehabilitat el seu habitatge abans del dia 1 de gener de 2013.

Quan es done l'anterior circumstància el contribuent continuarà aplicant les deduccions autonòmiques "Per les quantitats invertides en obres de rehabilitació de la vivenda habitual" i "Per quantitats invertides en adquisició o construcció de vivenda habitual per a joves", que corresponga, i no podrà aplicar-se la present deducció per inversió en vivenda habitual de joves menors de 36 anys.