Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per cada menor en règim d'acolliment familiar d'urgència, temporal o permanent o guarda amb finalitats d'adopció

Normativa:Art. 32.4 Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la que es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de la Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits.

Quantia de la deducció

Els contribuents amb residència a la Comunitat Autònoma de la Rioja que tinguen al seu domicili un menor en régimen d'acolliment familiar d'urgència, temporal o permanent o guarda amb finalitats d'adopció, podran deduir les següents quantitats:

  • 300 euros per cada menor sempre que el contribuent convisqua amb el menor 183 dies o més durant el període impositiu.
  • 150 euros per cada menor, si el temps de convivència durant el període impositiu fora inferior a 183 dies i superior a 90 dies.

No obstant això, podrà aplicar-se la deducció corresponent el contribuent que haja acollit durant l'exercici a diferents menors, sense que l'estada de cap d'ells supere els 90 dies, sempre que la suma dels períodes dels diferents acolliments sí que supere, almenys, l'esmentat termini.

Es computaran els acolliments superiors a 90 dies de forma individual i els inferiors a l'esmentat termini de forma conjunta.

Si s'optara per declaraciós individuals, cadascun dels contribuents amb dret a la deducció s'aplicarà el 50 per 100 de la mateixa.

Exemples d'aplicació de la deducció en cas d'acolliment durant l'exercici a diferents menors

  1. Deducció aplicable si un contribuent n'haguera tingut durant l'exercici 2020 en acolliment tres menors durant un període de 40 dies cada un.
  2. Deducció aplicable si l'acolliment dels tres menors haguera sigut durant un període de 70 dies cada un.
  3. Deducció aplicable si l'acolliment dels tres menors haguera sigut un per 200 dies i els altres dos de 60 dia.

Solució

  1. En el primer cas, ja que en total han sigut 120 dies (superior a 90 i inferior a 183 dies) s'aplicarà una deducció de 150 euros.
  2. En el segon, la suma total serà de 210 dies (70 dies x 3 menors) pel que li correspondrà una deducció de 300 euros (a l'ésser superior a 183 dies).
  3. En el tercer i últim cas es podrà aplicar una deducció de 300 euros pel primer acolliment i una altra de 150 euros pels dos acolliments de 60 dies (ja que la suma total dels dos acolliments de 60 dies serà de 120 dies).

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • El menor ha d'estar en règim d'acolliment familiar d'urgència, temporal o permanent o guarda amb finalitats d'adopció, formalitzat per l'òrgan judicial o administratiu competent en matèria de menors d'esta Comunitat Autònoma de la Rioja.
  • No serà procedent la deducció per acolliment familiar quan s'haguera produït l'adopció del menor durant el període impositiu.