Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per adquisició o rehabilitació d'habitatge per joves en nuclis rurals

Normativa:Art. 7.1 Texto Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quantia de la deducció

El 15 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu per la adquisició o rehabilitació de l'habitatge que vaja a constituir la residència habitual del contribuent al territori de la Comunitat de Castella i Lleó.També resulta aplicable la deducció en els supòsits de construcció de l'habitatge que vaja a constituir la residència habitual del contribuent.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent tinga la seua residència habitual en la Comunitat de Castella i Lleó i que, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), tinga menys de 36 anys.
 • Que es tracte de la seua primera vivenda habitual.Es considera que el contribuent adquirix el seu primer habitatge quan no disposara ni haguera disposat de cap dret de plena propietat igual o superior al 50 per 100 sobre un altre habitatge.
 • Que l'habitatge estiga situat en una població de Castella i Lleó que, en el moment de l'adquisició o rehabilitació, no excedisca de:

  • - 10.000 habitants, amb caràcter general, o
  • - 3.000 habitants si dista menys de 30 quilòmetres de la capital de la província.

  A estos efectes, l'Ordre HAC/197/2015, de 3 de març (BOCyL 20-03-2015) disposa que amb data 1 de gener de cada any s'actualitzaran les llistes de municipis que complixen els requisits previstos en la normativa autonòmica per a l'aplicació de beneficis fiscals en els tributs cedits sobre els quals la Comunitat de Castella i Lleó tinga atribuïdes competències normatives.Estes llistes es publicaran al Portal Tributari de la Junta de Castella i Lleó.

  Nota: fins al 31 de desembre de 2015 s'utilitzava el terme "municipi".A partir d'eixa data es modifica el concepte de població a efectes de l'aplicació dels beneficis fiscals autonòmics per adquisició o rehabilitació de l'habitatge que vaja a ser la residència habitual al territori de la Comunitat de Castella i Lleó.En aquest sentit, amb efectes 1 de gener de 2016, la disposició final setena del Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre establix que "Per a determinar el nombre d'habitants prendrà l'establit al padró d'habitants en vigor a 1 de gener de cada any publicat per l'Institut Nacional d'Estadística".Anteriorment es prenia únicament el padró municipal d'habitants en vigor.

  Important: este requisit s'haurà de complir en el moment de l'adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual.En els supòsits de construcció de vivenda habitual, este requisit s'haurà de complir en el moment en què es realitze el primer pagament de les despeses derivades de l'execució de les obres o, en el seu cas, el primer lliurament de quantitats a compte al promotor de l'habitatge.

 • Que per a aquelles adquisicions que s'hagen produït a partir d'1 de gener de 2016, el valor de l'habitatge, a efectes de l'impost que grave l'adquisició, ha de ser menor de 135.000 euros.
 • Que es tracte d'una habitatge de nova construcció o d'una rehabilitació qualificada com a actuació protegible a l'empara dels corresponents plans estatals o autonòmics d'habitatge.

  Es considera habitatge de nova construcció aquell l'adquisició del qual represente la primera transmissió de la mateixa posteriorment a la declaració d'obra nova, sempre que no hagen transcorregut tres anys des d'esta.Així mateix, es considera habitatge de nova construcció quan el contribuent satisfaça directament les despeses derivades de l'execució de les obres.

 • Que l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge es produïsca a partir d'1 de gener de 2005.
 • Que la base imposable general més la base imposable de l'estalvi menys el mínim personal i familiar (caselles [0435], [0460] y [0519] de la declaració, respectivament) no supere les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.
  • - 31.500 euros, en tributació conjunta.

Base màxima de la deducció

La base màxima d'esta deducció serà de 9.040 euros anuals i estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses originades que hagen anat a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament alié, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interés variable dels préstecs hipotecaris regulats a l'article dinové de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de Mesures de Reforma Econòmica, i altres despeses derivats de la mateixa.

En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per aplicació de l'esmentat instrument.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Normativa:Vegeu l'art. 10 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits.

 • El concepte de rehabilitació d'habitatges és el recollit a l'article 20.Un.22.B de la Ley 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, o norma que el substituïsca.

  A efectes del disposat a l'article 20.Un.22.B de la Ley 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit són obres de rehabilitació d'edificacions les que reunisquen els següents requisits:

  1. Que el seu objecte principal siga la reconstrucció de les mateixes, entenent-se compliment este requisit quan més del 50 per cent del cost total del projecte de rehabilitació es corresponga amb obres de consolidació o tractament d'elements estructurals, façanes o cobertes o amb obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació.
  2. Que el cost total de les obres a què es referisca el projecte excedisca del 25 per cent del preu d'adquisició de l'edificació si s'haguera efectuat aquella durant els dos anys immediatament anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tinguera l'edificació o part de la mateixa en el moment de l'esmentat inici.A estos efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'edificació la part proporcional corresponent a terra.
 • L'aplicació de la deducció està condicionada a què el import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedisca del valor que donara la seua comprovació al començament del mateix almenys en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.A estos efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix continuen formant part del patrimoni del contribuent.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

Normativa:Vegeu l'art. 10 del Text Refós

Quan en períodes impositius posteriors al de la seua aplicació es perda el dret, en tot o en part, a les deduccions practicades, el contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida autonòmica meritada a l'exercici en què s'hagen incomplit els requisits de la deducció les quantitats indegudament deduïdes, més els interessos de demora als que es referix l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.