Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per quantitats donades per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació

Normativa:Art. 9.f) Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quantia de la deducció

El 15 per 100 de les quantitats donades a favor de les següents entitats:

  • Universitats públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.
  • Fundacions i altres institucions l'activitat principal del qual siga la investigació, el desenvolupament i la innovació empresarial per al finançament de projectes desenvolupats a Castella i Lleó amb alguna d'estes finalitats.

Límit màxim conjunt de les deduccions per donacions a fundacions i per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació i per a la recuperació del patrimoni cultural i natural

La base màxima conjunta de les tres deduccions autonòmiques no podrà excedir del 10 per 100 de la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent o de la unitat familiar en el cas de declaració conjunta.L'esmentat import és el resultat de sumar les caselles [0500] y [0510] de la declaració.

Este límit actua de forma separada i independent del límit del 10 per 100, aplicable a les mateixes deduccions generals per donatius i altres aportacions, contemplat en la normativa estatal del IRPF.