Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per família nombrosa

Normativa:Art. 3 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quanties de la deducció

 • 500 euros, amb caràcter general, pel fet de tindre la condició de família nombrosa l'últim dia del període impositiu (normalment, el 31 de desembre).El concepte de família nombrosa a estos efectes és l'establit en la legislació estatal en la matèria.

  Vegeu sobre això la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombrosa (BOE del 19).

 • 1.000 euros quan algun dels cònjuges o dels descendents als que es compute per a quantificar el mínim per descendents, tinga un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

  A estos efectes, el grau de discapacitat, la determinació del qual s'efectuarà conforme al barem establit actualment a l'article 354 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE del 31), s'acreditarà mitjançant certificació expedida per l'òrgan competent en la matèria.Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, quan es tracte de persones la incapacitat de les quals siga declarada judicialment, encara que no s'assolisca l'esmentat grau.

Increment de la deducció

L'import de la deducció s'incrementarà en 820 euros per cada descendent, a partir del quart inclusivament, als que siga d'aplicació el mínim per descendents.

Requisits i altres condicions d'aplicació

Normativa:Vegeu l'art. 10 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits.

 • Si es genera el dret a la deducció el 2020 la base imposable total (caselles [0435] y [0460] de la declaració), menys el mínim personal i familiar (casella [0520] de la declaració) no pot superar les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.
  • - 31.500 euros en tributació conjunta.
 • Esta deducció s'aplicarà pel contribuent que siguen membres d'una família nombrosa i amb qui convisquen els restants membres de la família nombrosa.Quan estos convisquen amb més d'un contribuent, l'import de la deducció, en cas de tributació individual, es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

  Si només un dels cònjuges tinguera dret a la deducció, per superar l'altre els límits de base imposable menys el mínim personal i familiar exigits, la deducció aplicable per aquell serà la meitat del seu import total.També correspondrà la meitat de l'import total de la deducció al contribuent el cònjuge del qual no haja residit en la Comunitat de Castella i Lleó el 2020.

 • Per a l'aplicació d'esta deducció, el contribuent haurà d'estar en possessió del document acreditatiu de la condició de família nombrosa expedit per l'òrgan competent en la matèria de la Comunitat de Castella i Lleó.
 • En el supòsit que el contribuent manque de prou quota íntegra autonòmica per a aplicar-se el total de la deducció en el període impositiu en què es genere el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se en els tres períodes impositius següents fins a esgotar, en el seu cas, l'import total de la deducció.

Atenció: els contribuents que no hagen esgotat la totalitat de la deducció tant en el període impositiu en què es genere el dret a la mateixa com en els tres períodes següents, podran sol·licitar l'abonament de la quantitat que reste per aplicar.