Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per naixement o adopció de fills

Normativa:Art. 4.1 Text Refós de les disposicions legals de la comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quanties de la deducció

Per cada fill nascut o adoptat en el període impositiu, que genere dret a l'aplicació del mínim per descendents, les següents quantitats:

 • 1.010 euros si es tracta del primer fill.
 • 1.475 euros si es tracta del segon fill.
 • 2.351 euros si es tracta del tercer fill o successius.

Increment de la deducció

 • Les quantitats previstes anteriors es duplicaran en cas que el nascut o adoptat tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Important: si el reconeixement de la discapacitat fora realitzat posteriorment al període impositiu corresponent al naixement o adopció i abans que el menor complisca cinc anys, la deducció es practicarà en el període impositiu en què es realitze l'esmentat reconeixement.Per a determinar el dret a aplicar la deducció en eixe any i la seua quantia caldrà estar a les circumstàncies que es presenten l'any de naixement i a la regulació aplicable l'esmentat any.

 • Les quanties referides a naixement, adopció i discapacitat, s'incrementaran en un 35 per 100 per als contribuents residents en municipis de menys de 5.000 habitants.

Requisits i altres condicions d'aplicació

Normativa;Vegeu l'art. 10 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits.

 • Per a poder aplicar esta deducció la base imposable total (caselles [0435] y [0460] de la declaració) menys el mínim personal i familiar (casella [0520] de la declaració) no pot superar les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.
  • - 31.500 euros en tributació conjunta.
 • A efectes de determinar el número d'ordre del fill nascut o adoptat, es tindrà en compte el fill nascut i els restants fills, de qualsevol dels dos progenitors, que convisquen amb el contribuent en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), computant-se a estos efectes tant els que ho siguen per naturalesa com per adopció.

  Si es produïx la mort d'un fill durant l'any, el mateix no es computaria a efectes de determinar el número d'ordre dels fills nascuts o adoptats a l'exercici, però donarà dret a aplicar la deducció de 1.010 euros, malgrat no haver-hi convivència en la data de meritació de l'impost.

 • Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació de la deducció, el seu import, en cas de declaració individual, es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

  Si només un dels cònjuges tinguera dret a la deducció, per superar l'altre els límits de base imposable menys el mínim personal i familiar exigits, la deducció aplicable per aquell serà la meitat del seu import total.També correspondrà la meitat de l'import total de la deducció al contribuent el cònjuge del qual no haja residit en la Comunitat de Castella i Lleó el 2020.

 • En el supòsit que el contribuent manque de prou quota íntegra autonòmica per a aplicar-se el total de la deducció en el període impositiu en què es genere el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se en els tres períodes impositius següents fins a esgotar, en el seu cas, l'import total de la deducció.

Atenció: els contribuents que no hagen esgotat la totalitat de la deducció tant en el període impositiu en què es genere el dret a la mateixa com en els tres períodes següents, podran sol·licitar l'abonament de la quantitat que reste per aplicar.