Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per família nombrosa o monoparental

Normativa:Art. 4.Uno.d), Cuatro i Cinqué Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana.

Quanties de la deducció

 • 300 euros, quan es tracte de família nombrosa o monoparental de categoria general.
 • 600 euros, quan es tracte de família nombrosa o monoparental de categoria especial.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

a. Família nombrosa:

El contribuent ha d'ostentar el títol de família nombrosa expedit per l'òrgan competent en matèria de Servicis Socials de la Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres Comunitats Autònomes, en la data de meritació de l'impost.

Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per categories es determinaran d'acord amb l'establit en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE del 19).

b. Família monoparental:

El contribuent ha d'ostentar el títol de família monoparental expedit per l'òrgan competent en matèria de Servicis Socials de la Generalitat, en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

En el cas de les famílies monoparentals el reconeixement de la condició de família monoparental es farà d'acord amb el que establix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel que es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana (DOCV del 23).

Malgrat l'anterior, també podran aplicar esta deducció els contribuents que, complint les condicions per a l'obtenció del títol de família nombrosa o monoparental a la data de meritació de l'impost, hagen presentat anteriorment a la mateixa, sol·licitud davant de l'òrgan competent.En tal cas, si es denegara la sol·licitud presentada, el contribuent haurà d'ingressar la quantitat indegudament deduïda juntament amb els corresponents interessos de demora en la forma establida en la normativa estatal reguladora del IRPF.

El procediment de regularització de la pèrdua del dret a deduccions practicades en exercicis anteriors es comenta al Capítol 18.

c. La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, no podrà ser superior a les següents quantitats:

 • Quan el contribuent pertanga a una família nombrosa o monoparental de cate­goría general:

  • - 25.000 euros en declaració individual.
  • - 40.000 euros en declaració conjunta.
 • Quan el contribuent pertanga a una família nombrosa o monoparental de cate­goría especial:

  • - 30.000 euros en declaració individual.
  • - 50.000 euros en declaració conjunta.

La deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquen els restants membres de la família nombrosa o monoparental.Quan estos convisquen amb més d'un contribuyen­te declarant de l'impost, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

Límits quantitatius de la deducció

1.Supòsit de família nombrosa o monoparental de categoria general

 • El import íntegre de la deducció (300 euros) només serà aplicable als contribuents la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] y [0510] de la declaració)  siga inferior a 23.000 euros, en tributació indivi­dual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.
 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contri­buyente estiga compresa entre 23.000 i 25.000 euros, en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (300 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (600 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 46.000)

2.Supòsit de família nombrosa o monoparental de categoria especial

 • L'import íntegre de la deducció (600 euros) només serà aplicable als contribuents la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] y [0510] de la declaració) siga inferior a 26.000 euros, en tributació individual, o inferior a 46.000 euros, en tributació conjunta.

  El prorrateig de la deducció només ha d'efectuar-se quan hi haja més d'una persona que, presentant declaració, puga aplicar-la per complir tots els requisits exigits per a això, inclosa la quantia màxima de la base liquidable, encara que no l'aplique de forma efectiva.Per tant, no es prenen en consideració a efectes del prorrateig les persones que no presenten declaració ni les que tinguen una base liquidable superior a l'exigida.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estiga compresa entre 26.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 46.000 i 50.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (600 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 26.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (600 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 46.000)

Compatibilitat

Esta deducció és compatible amb les anteriors deduccions, "per naixement, adopció o acolliment familiar", "per naixement o adopció múltiples" i "Per naixement o adopció de fills amb discapacitat".