Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per naixement o adopció de fills amb discapacitat

Normativa:Art. 4.Uno.c), Cuatro i Cinqué Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana.

Quanties de la deducció

 • 224 euros quan es tracte de l'únic fill que patisca una discapacitat física o senso­rial en grau igual o superior al 65 per 100, o psíquica, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.
 • 275 euros, quan el fill, que patisca l'esmentada discapacitat tinga, almenys, un germà amb discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 65 per 100, o psíquica, en grau igual o superior al 33 per 100.

  La condició de persona amb discapacitat s'acreditarà mitjançant el corresponent certificat expedit pels òrgans competents en matèria de servicis socials de la Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres Comunitats Autònomes.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el fill haja nascut o haja sigut adoptat durant l'exercici 2020 i que complisca els requisits que donen dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora del IRPF.
 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] y [0510] de la declaració, no siga superior a:

  • - 25.000 euros en declaració individual.
  • - 40.000 euros en declaració conjunta.
 • També serà aplicable la deducció, encara que la discapacitat no assolisca els graus ante­riormente comentats, en aquells supòsits en què la incapacitat es declare judicialment.
 • Quan més d'un contribuent declarant tinguen dret a l'aplicació d'esta deduc­ción, el seu import es prorratejarà per parts iguals.

Límits quantitatius de la deducció

 • El import íntegre de la deducció (224 o 275 euros, segons corresponga) només serà apli­cable als contribuents la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] y [0510] de la declaració) siga inferior a 23.000 euros, en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.
 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contri­buyente estiga compresa entre 23.000 i 25.000 euros, en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 iurs, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (224 o 275 euros, segons corresponga) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (224 o 275 euros, segons corresponga) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

Compatibilitat

Esta deducció és compatible amb les anteriors deduccions, "Per naixement, adopció o acolliment familiar", "Per naixement o adopció múltiples" i amb la deducció "Per família nombrosa o monoparental".