Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Quota diferencial

Normativa: Art. 79 Llei IRPF

De la quota resultant de l'autoliquidació es deduirà l'import dels pagaments a compte corresponents a l'exercici 2020 (retencions i ingressos a compte, pagaments fraccionats i, si escau, les quotes de l'Impost sobre la Renda de no Residents satisfetes per contribuents que han adquirit esta consideració per canvi de residència), obtenint-se la quota diferencial.

Retencions i ingressos a compte

Les retencions i ingressos a compte poden provindre de les següents classes de rendes:

  • Rendiments del treball.
  • Rendiments del capital mobiliari.
  • Per arrendaments d'immobles urbans (constituïsca o no activitat econòmica).
  • Per rendiments derivats d'activitats econòmiques (excepte arrendaments d'immobles urbans).
  • Per aplicació del règim especial d'atribució de rendes.
  • Per imputacions d'agrupacions d'interés econòmic i unions temporals d'empreses.
  • Per imputacions de rendes derivades de la cessió de drets d'imatge.
  • Per guanys patrimonials, inclosos premis i drets de subscripció.

Les persones i entitats obligades a retindre o per ingressar a compte estan obligades a expedir, a favor del contribuent, certificació acreditativa de la retenció practicada o dels ingressos a compte efectuats, així com de les altres dades referents al contribuent que hagen sigut inclosos en el corresponent resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF.

Vegeu respecte d'això la Resolució del Departament de Gestió Tributària de l'AEAT de 15 de desembre de 1999 (BOE del 22), així com la Resolució 3/2001, de 22 d'octubre, del citat Departament de Gestió Tributària de l'AEAT (BOE del 31).

La certificació amb els requisits anteriorment esmentats, haurà de posar-se a disposició del contribuent amb anterioritat a l'obertura del termini de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (article 108.3 Reglament IRPF ).

Pagaments fraccionats

Els contribuents que desenvolupen activitats econòmiques, deduiran els pagaments fraccionats corresponents a l'exercici 2020, segons conste en els models 130 o 131 presentats.

Quotes de l'Impost sobre la Renda de no Residents satisfetes per contribuents que han adquirit esta condició per canvi de residència

Les persones físiques que en l'exercici 2020 hagen adquirit la condició de contribuents de l'IRPF, per haver passat a tindre la seua residència habitual en territori espanyol a l'efecte d'este impost, podran deduir l'import que, si escau, hagueren satisfet en concepte de quotes de l'Impost sobre la Renda de no Residents, sempre que es tracti de quotes d'este impost meritades en l'exercici 2020.

Les retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de no Residents que, si escau, hagueren sigut practicades durant l'exercici 2020, tindran per a estos contribuents la consideració de pagaments a compte de l'IRPF, pel que l'import de les mateixes s'inclourà entre les retencions i ingressos a compte que corresponga, tenint en compte la naturalesa de les rendes sobre la qual es van practicar.

Retencions a compte efectivament practicades en virtut de la Directiva 2003/48/CE del Consell meritades amb anterioritat a l'1 de gener de 2017

Normativa: Art. 99.11 Llei IRPF

Tenen la consideració de pagaments a compte de l'IRPF les retencions a compte efectivament practicades en virtut del que disposa l'article 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consell, de 3 de juny de 2003, en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos, meritades amb anterioritat a l'1 de gener de 2017.

Respecte d'això ha d'indicar-se que la Directiva 2003/48/CE del Consell establia un doble sistema de tributació de les rendes de l'estalvi: l'intercanvi d'informació i la retenció en la font.

Este últim sistema era seguit per Luxemburg i Àustria a la data d'adopció de l'acord pel qual va entrar en vigor la nova Directiva (UE ) 2015/2060 del Consell, de 10 de novembre de 2015 que deroga la Directiva 2003/48/CE del Consell. A aquells països s'han d'afegir altres països no comunitaris com la Confederació Suïssa, el Principat de Liechtenstein, la República de San Marino, el Principat de Mònaco, el Principat d'Andorra amb els que es van firmar acords en els que s'establien mesures equivalents a les previstes en la Directiva 2003/48/CE.

Amb l'entrada en vigor de la nova directiva s'establix un únic sistema d'intercanvi d'informació per a de la qual adopció es va establir un període transitori per als països que utilitzaven el sistema de retenció en la font (en concret, per a Àustria, dins de la Unió Europea i Suïssa, Liechtenstein, San Marino, Mònaco i Andorra, fora de la Unió Europea). Període que va finalitzar el 2017.

No obstant això, en tots els acords firmats amb els països que no pertanyen a la Unió Europea s'inclouen supòsits en els que encara serà aplicable el sistema anterior de retenció en la font malgrat haver entrat en vigor el nou protocol. Estos supòsits estan vinculats principalment amb obligacions pendents abans de l'entrada en vigor del sistema d'intercanvi d'informació.