Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Quota resultant de l'autoliquidació

La quota resultant de l'autoliquidació és el resultat d'aplicar sobre la quota líquida total o, si escau, sobre la quota líquida total incrementada les deduccions per doble imposició internacional, per doble imposició internacional en els supòsits d'aplicació del règim de transparència fiscal internacional, per doble imposició per la imputació de rendes per la cessió de drets d'imatge, així com les retencions reductibles corresponents a rendiments bonificats.

D'acord amb el que disposa l'article 103 de la Llei de l'IRPF, l'excés de pagaments a compte respecte de la quota resultant de la liquidació determinarà la devolució derivada de la normativa de l'IRPF que, en cada cas, procedisca efectuar.

Important: la quota resultant de l'autoliquidació haurà de resultar una quantitat positiva o zero.