Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Objecte i règim general de la deducció

Objecte de la deducció

Esta deducció té per objecte evitar que una renda obtinguda a l'estranger per contribuents del IRPF estiga subjecta a este impost a Espanya i també a un impost de naturalesa anàloga a l'estranger.

Règim general de deducció

En els supòsits en què, entre les rendes del contribuent, figuren rendiments o guanys patrimonials obtinguts i gravats a l'estranger, es deduirà la menor de les dues quantitats següents:

  1. L'import efectiu del satisfet a l'estranger per raó d'un impost de naturalesa idèntica o anàloga al IRPF o a l'Impost sobre la Renda de No Residents com a conseqüència de l'obtenció dels esmentats rendiments o guanys patrimonials.
  2. El resultat d'aplicar el tipus mitjà efectiu de gravamen a la part de base liquidable gravada a l'estranger.

A estos efectes, el tipus mitjà efectiu de gravamen serà el resultat de multiplicar per 100 el quocient obtingut de dividir la quota líquida total per la base liquidable.A tal final, s'ha de diferenciar el tipus de gravamen que corresponga a les rendes generals i de l'estalvi, segons procedisca.El tipus de gravamen així determinat s'expressarà amb dos decimals.

Per a l'aplicació de la deducció per doble imposició internacional a les rendes obtingudes a l'estranger que formen part de la base liquidable de l'estalvi, el tipus mitjà efectiu (TME) corresponent a la base liquidable de l'estalvi (sense cap descomposició d'esta base) s'aplicarà a la part de la base liquidable de l'estalvi obtinguda a l'estranger, diferenciant, en relació amb esta última, segons la renda obtinguda a l'estranger siga un rendiment o un guany de patrimoni.

En canvi, el tipus mitjà efectiu (TME) corresponent a la base liquidable general s'aplicarà a la part de la base liquidable general obtinguda a l'estranger sense desglossar respecte a esta última entre rendiments i guanys.

Important: quan s'obtinguen rendes a l'estranger o a través d'un establiment permanent es practicarà la deducció per doble imposició internacional comentada, sense que resulte d'aplicació el procediment d'eliminació de la doble imposició previst a l'article 22 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (BOE del 28).