Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Deducció per doble imposició internacional en els supòsits d'aplicació del règim de transparència fiscal internacional

Normativa:Art. 91.10 Llei IRPF

En els supòsits en què procedisca la imputació de rendes en el règim de transparència fiscal internacional, serà deduïble per este concepte l'impost o gravamen efectivament satisfet a l'estranger per raó de la distribució dels dividends o participacions en beneficis, siga conforme a un conveni per a evitar la doble imposició o d'acord amb la legislació interna del país o territori que es tracte, en la part que corresponga a la renda positiva inclosa en la base imposable.

Esta deducció es practicarà encara que els impostos corresponguen a períodes impositius diferents a aquell en què es va realitzar la inclusió.

La deducció no podrà excedir de la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar per la renda positiva imputada en la base imposable.

Important:en cap cas, no podran deduir-se els impostos satisfets en països o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals.