Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Import de l'IRPF que correspon a la comunitat autònoma de residència del contribuent en l'exercici 2020

Des de l'1 de gener de 2009, la cessió parcial de l'IRPF té com a límit màxim el 50 per 100 del rendiment produït en el territori de cada comunitat autònoma, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), modificada, per última vegada, per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre (BOE del 19).

La determinació de l'import de l'IRPF que correspon a la comunitat autònoma de residència del contribuent en l'exercici 2020 acomplix el que disposa l'article 46 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comuna i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE del 19), relatiu a la necessitat de què els models de declaració de l'IRPF permeten fer visible el caràcter cedit d'este impost.

A este efecte, els contribuents, a excepció dels que en l'exercici 2020 hagen tingut la seua residència habitual a l'estranger o en les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta o Melilla, complimentaran l'apartat"N" de la declaració per a determinar l'import de l'IRPF que correspon a la seua comunitat autònoma de residència.

La determinació d'este import es realitzarà conforme a les següents operacions:

(+) Quota líquida autonòmica incrementada, casella [0586]

(–) El 50 per 100 dels imports corresponents a:

  • Deducció per doble imposició internacional, per raó de les rendes obtingudes i gravades a l'estranger, casella [0588].
  • Deducció per doble imposició internacional en els supòsits d'aplicació del règim de transparència fiscal internacional, casella [0589].
  • Deducció per doble imposició en els supòsits del règim d'imputació de rendes derivades de la cessió de drets d'imatge, casella [0590].

(=) Import de l'IRPF que correspon a la comunitat autònoma de residència del contribuent.